Phòng Thí nghiệm JICA - Khoa học đất

Tên Phòng thí nghiệm

Năm thành lập

Đơn vị

Nhân sự

Thiết bị chính

Chỉ tiêu phân tích chính

Phòng Thí nghiệm JICA - Khoa học đất

1999

Khoa Quản lý đất đai

1. Trưởng phòng

GS.TS. Nguyễn Hữu Thành

 

2. Kỹ thuật viên

Nguyễn Thọ Hoàng

Nguyễn Đức Hùng

- Máy so màu

- Máy quang phổ hấp phụ nguyên tử

- Máy đo Pf

- Máy sắc ký khí

- Máy sắc ký ion

- Hệ thống cất Kjedahl...

- Phân tích các chỉ tiêu về đất (Độ bền hạt kết, thành phần hạt kết…); nước (độ cứng, N tổng số, K2O tổng số; phân bón (Chất hữu cơ; Humic; Fulvic, P2O5 tổng số…); mẫu thực vật

- Xây dựng bản đồ chất lượng đất, bản đồ thoái hoá đất,

- Phân tích, đánh giá chất lượng đất, cát các chỉ tiêu vật lý, hoá học cho sân golf theo USGA và chất lượng cỏ (Turf tissue)


 

HVN

Học viện
Nông nghiệp Việt Nam

 

Địa chỉ: Trâu Quỳ - Gia Lâm - Hà Nội
ĐT: 84.024.62617586 - Fax: 84 024 62617586 / webmaster@vnua.edu.vn  | Sitemap