Thời gian

Nội dung

Chủ trì/thực hiện

13:30 -14:00

Đón tiếp Đại biểu

Học viện Nông nghiệp VN

14:00 - 16:00

 

Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu

Học viện Nông nghiệp VN

Phát biểu khai mạc Hội thảo

Thứ trưởng Trần Thanh Nam, Bộ NN&PTNT

Phát biểu chào mừng Hội thảo

GS.TS. Phạm Văn Cường, Phó Giám đốc HVNNVN

Báo cáo thực trạng và định hướng phát triển công nghiệp chế biến NLTS ởViệt Nam

Cục Chế biến và PTTTNS

Báo cáo thực trạng và định hướng phát triển cơ giới hóa nông nghiệp ở Việt Nam

Cục Kinh tế hợp tác và PTNT

Tổng quan chính sách về phát triển công nghiệp chế biến nông sản và cơ giới hóa nông nghiệp ở Việt Nam: Thành tựu và bất cập

Học viện Nông nghiệp VN

Cách mạng công nghiệp 4.0 trong lĩnh vực nông nghiệp và chiến lược phát triển ngành chế biến nông sản thực phẩm ở Việt Nam

Học viện Nông nghiệp VN

Báo cáo thực trạng và giải pháp phát triển công nghệ bảo quản, giảm tổn thất sau thu hoạch ở Việt Nam

Viện Cơ điện nông nghiệp và Công nghệ sau thu hoạch

Đào tạo nguồn nhân lực phát triển cơ điện nông nghiệp, công nghệ sau thu hoạch và công nghệ chế biến đáp ứng cuộc cách mạng nông nghiệp 4.0 ở Việt Nam

Học viện Nông nghiệp VN

16:00 - 16:15

Nghỉ giải lao

 

16:15 - 17:30

Thảo luận chung

Toàn thể đại biểu

17:30 - 17:45

Phát biểu kết luận

Thứ trưởng Trần Thanh Nam

 

BAN TỔ CHỨC