LỊCH HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ NĂM 2019

 

TT

Nội dung

Đơn vị phối hợp

Thời gian thực hiện và hoàn thành

THÁNG 1

 

1

Phần mềm QLKH tạm dừng cập nhật dữ liệu để thống kê giờ NCKH học kỳ I năm học 2018 - 2019

- Ban KH&CN
- Ban TCCB
- Các đơn vị liên quan

05/01-15/01

2

Cập nhật CSDL KHCN đợt I năm 2019:
Đề tài/dự án KHCN; Bài báo trong nước/quốc tế, hội thảo khoa học/seminar/chuyên đề; Sách chuyên khảo, tham khảo…

- Ban KH&CN
- Các đơn vị
- Nhà khoa học

Từ 15/1 - 05/6


3

Các đơn vị nhận thuyết minh, quyết định phê duyệt danh mục đề tài KHCN cấp Học viện 2019

- Ban KH&CN
- Các đơn vị

Trước 15/01

4

Đề xuất nhiệm vụ KHCN các cấp năm 2020 (cấp quốc gia, cấp Bộ, cấp tỉnh)

- Ban KH&CN
- Các đơn vị
- Nhóm nghiên cứu mạnh
- Nhà khoa học

Trước 20/01

5

Phê duyệt danh mục, thuyết minh đề tài trọng điểm cấp Học viện, đề tài do dự án Việt Bỉ tài trợ năm 2019.

- Ban KH&CN
- Các đơn vị
- Nhà khoa học

Trước 31/ 01

6

Nghiệm thu, xây dựng thuyết minh nghiên cứu khoa học, sáng kiến kinh nghiệm của đội ngũ viên chức khối hành chính.

- Ban KH&CN
- Ban TC&KT
- Các đơn vị chức năng,
- Chủ trì nhiệm vụ

Trước 31/ 01

7

Tổng kết hoạt động của các nhóm nghiên cứu mạnh

- Ban KH&CN
- Ban TC&KT
- Các đơn vị,
- Các nhóm nghiên cứu mạnh

Trước 31/ 01

 

THÁNG 2

 

7

Xây dựng kế hoạch KHCN năm 2020 theo hướng dẫn của Bộ NN&PTNT và các Bộ, ngành.

- Các đơn vị
- Ban KH&CN


26/2
(theo thông báo)

8

Đề xuất đặt hàng nhiệm vụ KHCN cấp quốc gia trực tiếp với Bộ Khoa học và Công nghệ

- Các đơn vị
- Ban KH&CN

26/2
(theo thông báo)

9

Báo cáo thống kê cơ sở về KHCN gửi Bộ KHCN

- Ban KHCN, TCCB; TCKT, HTQT

Trước 01/02

10

Tập huấn công tác KHCN- Ban KH&CN
- Ban Tài chính và Kế toán
- Lãnh đạo các đơn vị
- Trợ lý khoa học, chủ nhiệm, thư ký đề tài các cấp

Tháng 2/2019

THÁNG 3

 

11

Phối hợp tổ chức Hội nghị Khoa học các trường đại học kỹ thuật năm 2019

- Ban Giám đốc
- Ban KH&CN
- Báo cáo viên

28/3

 

Đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ của các nhóm nghiên cứu mạnh năm 2019

- Ban Giám đốc
- Ban KH&CN
- Các đơn vị liên quan
- Nhóm nghiên cứu mạnh

Trước 28/3

12

Kiểm tra, đánh giá tình hình triển khai các mô hình KHCN phục vụ nghiên cứu khoa học và đào tạo

- Ban Giám đốc
- Ban KH&CN
- Các đơn vị liên quan

Trước 28/3

13

Nghiệm thu đề tài cấp cơ sở (cấp Học viện, cấp Học viện do dự án Việt Bỉ tài trợ, sinh viên NCKH)

- Các đơn vị
- Ban KH&CN
- Chủ nhiệm đề tài

Trước 28/3

 

THÁNG 4

 

14

Thông báođề xuất đề tài KHCN các địa phương

- Ban KH&CN
- Các đơn vị liên quan

15

Tổng hợp các công trình KHCN được công nhận cấp quốc gia và bài báo quốc tế phục vụ công tác khen thưởng vào ngày 18 tháng 5

- Ban KH&CN, Ban TCCB
- Các đơn vị liên quan
- Các nhà khoa học

Trước 30/4

 

THÁNG 5

 

16

- Tuần lễ khoa học và công nghệ
- Kỷ niệm ngày Khoa học Công nghệ Việt Nam (ngày 18 tháng 5)

- Ban KH&CN
- Đoàn Thanh niên
- Các đơn vị liên quan
- Các nhóm SVNCKH
- Các nhà khoa học

Từ 1-18/5

17

Lựa chọn và hoàn tất thủ tục đăng ký các công trình tham dự giải thưởng sinh viên nghiên cứu khoa học

- Bộ GD&ĐT
- Ban KH&CN,
- Các đơn vị liên quan

Trước ngày 30/5

18

THÁNG 6

 

Phần mềm QLKH tạm dừng cập nhật dữ liệu để thống kê giờ NCKH học kỳ II năm học 2018 - 2019

- Ban KH&CN
- Ban TCCB

Từ 5/6-25/6

19

Cập nhật cơ sở dữ liệu KHCN đợt II năm 2019

- Ban KH&CN
- Các đơn vị
- Nhà khoa học

Từ ngày 25/6 - 5/01/2019

20

Hoàn thiện hồ sơ tham gia tuyển chọn chủ trì thực hiện nhiệm vụ KHCN cấp quốc gia, cấp Bộ năm 2020

- Bộ NN&PTNT/Bộ KHCN
- Ban KH&CN
- Các đơn vị
- Nhà khoa học

Theo thông báo

21

Nghiệm thu đề tài theo Kế hoạch “Thanh niên Học viện Nông nghiệp Việt Nam chung tay xây dựng nông thôn mới”

- Ban KH&CN
- Đoàn Thanh niên
- Các đơn vị liên quan
- Chủ nhiệm đề tài

Trước 30/6

22

Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ KHCN 6 tháng đầu năm 2019 của Học viện

- Bộ NN&PTNT
- Ban KH&CN

Trước ngày 30/6

 

THÁNG 7

 

23

Tham gia tuyển chọn đề tài KHCN địa phương

- Sở KHCN các tỉnh
- Các đơn vị
- Chủ nhiệm đề tài

Theo thông báo

24

Chuẩn bị hồ sơ tham dự giải thưởng quốc gia, quốc tế về KH&CN

- Bộ KHCN, Bộ NN&PTNT, Bộ GD&ĐT
- Ban Giám đốc
- Ban KH&CN
- Các đơn vị liên quan
- Các nhà khoa học

Theo thông báo

THÁNG 8 -9

 

25

- Báo cáo tiến độ thực hiện đề tài KHCN các cấp.
- Kiểm tra tại phòng thí nghiệm và địa điểm nghiên cứu

- Bộ KHCN, Bộ NN&PTNT
- Ban Giám đốc
- Ban KH&CN
- Các đơn vị,
- Chủ nhiệm đề tài, trợ lý khoa học

Trước ngày 30/8

26

Đề cử xét trao tặng Giải thưởng Kovalevskaia Việt Nam năm 2019

- Ban Giám đốc,
- Ban KH&CN, Ban TCCB
- Các đơn vị
- Các nhà khoa học

Trước ngày 30/8
(Theo Thông báo)

27

Tổng kết hoạt động của các nhóm nghiên cứu mạnh

- Ban Giám đốc,
- Ban KH&CN,
- Các đơn vị
- Nhóm nghiên cứu mạnh

Trước ngày 30/9

THÁNG 10 -11

 

28

Phối hợp tổ chức Hội nghị Khoa học các trường đại học kỹ thuật năm 2019

- Ban Giám đốc,
- Ban KH&CN,
- Báo cáo viên

30/10

29

Các đơn vị tổ chức xét duyệt đề tài KHCN: cấp Học viện, trọng điểm cấp Học viện và sinh viên NCKH và đề tài do dự án Việt Bỉ tài trợ)

-Các đơn vị
- Ban KH&CN

Trước ngày 15/10

30

Xét tặng Giải thưởng Bảo Sơn năm 2019-2020

- Ban Giám đốc,
- Ban KH&CN, Ban TCCB
- Các đơn vị
- Các nhà khoa học

Theo Thông báo

THÁNG 12

 

31

-Xét duyệt đề tài trọng điểm cấp Học viện năm 2020
- Xét duyệt đề tài cấp học viện do dự án Việt Bỉ tài trợ năm 2020

- Hội đồng Khoa học
- Ban Khoa học và Công nghệ

Trước 25/12

32

Xét tặng Giải thưởng Tạ Quang Bửu năm 2020

- Ban Giám đốc,
- Ban KH&CN, Ban TCCB
- Các đơn vị
- Các nhà khoa học

Theo Thông báo

34

Nghiệm thu đề tài cấp cơ sở (Học viện, SVNCKH năm 2019)

- Các đơn vị trong Học viện/ Ban KH&CN

Trước 31/12

35

Nghiệm thu nhiệm vụ nghiên cứu khoa học, sáng kiến kinh nghiệm của đội ngũ viên chức khối hành chính.

- Các đơn vị chức năng,
- Ban KH&CN
- Chủ trì nhiệm vụ

36

Nghiệm thu đề tài KH&CN cấp Bộ, cấp quốc gia (đến hạn)

- Ban Giám đốc/ Ban KH&CN/Các đơn vị, chủ nhiệm đề tài, trợ lý khoa học

Trước 31/12


HVN

Học viện
Nông nghiệp Việt Nam

 

Địa chỉ: Trâu Quỳ - Gia Lâm - Hà Nội
ĐT: 84.024.62617586 - Fax: 84 024 62617586 / webmaster@vnua.edu.vn  | Sitemap