Tên Chương trình
/Dự án

Nhà tài trợ

Thời gian bắt đầu

Thời gian kết thúc

Chủ nhiệm Chương trình/ Dự án

Nghiên cứu chọn tạo và sản xuất cây diêm mạch (Chenopodium quinoa Willd.) hàng hoá giá trị cao đảm bảo an ninh lương thực và dinh dưỡng tại Việt Nam trong điều kiện biến đổi khí hậu - Hợp tác với Achentina

 

2017

2020

Khoa Nông học

Nguyễn Việt Long

Email: nvlong@vnua.edu.vn

Mục tiêu chung:

Tuyểnchọn và nhân được một số giống diêm mạch (Chenopodium quinoa Wild.) có năng suất, chất lượng cao phù hợp với một số vùng sinh thái của Việt Nam góp phần chuyển dịch cơ cấu cây trồngtrong điều kiện biến đổi khí hậu.

Mục tiêu cụ thể:

-Tuyển chọn được 2-3 dòng diêm mạch triển vọng tham gia khảo nghiệm;

-Tuyển chọn được 1 giống công nhận sản xuất thử có năng suất 2,0 tấn/ha, hàm lượng protein từ 15-21%; chịu hạn (độ ẩm đất tối đa đồng ruộng 40-50%) hoặc chịu mặn tối đa (80-120 mM NaCl tương đương 4-6 o/oo);

-Tạo ra 1 quy trình canh tác cây diêm mạch/vùng sinh thái (nghiên cứu 3 vùng sinh thái);

-Xây dựng được 01 mô hình/vùng sinh thái (nghiên cứu 3 vùng sinh thái), quy mô tối thiểu 3 ha/vùng, năng suất đạt 2 tấn/ha tại vùng sinh thái thích hợp;

-Đào tạo3 thạc sỹ, công bố 3 bài báo khoa học (2 bài trong nước, 1 bài ở tạp chí nước ngoài trong danh mục scopus/ISI).