Tên Chương trình
/Dự án

Nhà tài trợ

Thời gian bắt đầu

Thời gian kết thúc

Chủ nhiệm Chương trình/ Dự án

Nghiên cứu chọn tạo dòng lợn nái landrace và Yorkshire kháng vi khuẩn gây tiêu chảy bằng chỉ thị phân tử

FIRST 1a - Ngân hàng thế giới (WB)

2017

2019

Khoa Chăn nuôi

Đỗ Đức Lực

Email: ddluc@vnua.edu.vn

Mục tiêu

Chọn tạo được dòng lợn Landrace và Yorkshire mang gen FUT1/MUC kháng vi khuẩn gây tiêu chảy bằng chỉ thị phân tử.

Kết quả dự kiến:

(1) Chọn tạo được 100 lợn nái và 20 đực làm việc mang gen kháng vi khuẩn E.coli/ Salmonella với năng suất suất sinh sản cao hơn 10% so với trước chọn lọc; (2) Đàn lợn con sinh ra từ những bố mẹ đã được chọn lọc giảm được 35% số con mắc bệnh tiêu chảy so với đàn chưa chọn lọc; (4) Đào tạo 02 thạc sỹ, 6 sinh viên và 01 nghiên cứu sinh; (5) 02 bài báo; (6) Nâng cao năng lực cán bộ Học viện.