DANH MỤC CHƯƠNG TRÌNH, DỰ ÁN HỢP TÁC QUỐC TẾ 

 

STT

Tên Chương trình
/Dự án

Nhà tài trợ

Thời gian bắt đầu

Thời gian kết thúc

Chủ nhiệm Chương trình/ Dự án

1.

Dự án thành phần “Tăng cường năng lực khoa học công nghệ và đào tạo nguồn nhân lực phục vụ tái cơ cấu nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới”

Thuộc dự án: Nâng cao chất lượng giáo dục đại học - SAHEP

Ngân hàng thế giới

2019

2022

Giám đốc Học viện: Nguyễn Thị Lan

 

Mục tiêu tổng quát

Nâng cao chất lượng đào tạo, nghiên cứu khoa học và quản trị đại học đáp ứng yêu cầu thị trường trong nước và khu vực, đồng thời phục vụ đắc lực công cuộc công nghiệp hoá và hiện đại hoá nông nghiệp, và tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới.

Mục tiêu cụ thể

Mục tiêu 1: Nâng cao năng lực nghiên cứu khoa học, tư vấn chính sách và chuyển giao công nghệ phục vụ tái cơ cấu ngành;

Mục tiêu 2: Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng nhu cầu thị trường lao động trong nước và khu vực;

Mục tiêu 3: Tăng cường quản trị đại học, thực hiện hiệu quả tự chủ đại học;

Mục tiêu 4: Tăng cường cơ sở vật chất phục vụ nghiên cứu, đào tạo và quản trị đại học.

Các hoạt động chính

Tiến hành một loạt các hoạt động nhằm tăng cường năng lực nghiên cứu, đào tạo và quản trị đại học của Học viện Nông nghiệp Việt Nam thông qua việc, không kể những hoạt động kèm theo khác,: (a) xây dựng các tòa nhà mới trong khuôn viên hiện có của trường nhằm cải thiện môi trường nghiên cứu và giảng dạy; (b) nâng cấp thiết bị phục vụ công tác giảng dạy, nghiên cứu và quản lý thể chế; (c) cung cấp hỗ trợ tăng cường năng lực nghiên cứu, giảng dạy và quản lý thể chế; (d) cung cấp hỗ trợ hoạt động kiểm định chất lượng các chương trình đào tạo theo chuẩn khu vực hoặc quốc tế; (e) cung cấp về đào tạo bồi dưỡng giảng viên và nghiên cứu viên; (f) cung cấp về các khoản tài trợ nghiên cứu và khoản hỗ trợ tài chính cho sinh viên; và (g) cung cấp hỗ trợ quản lý Dự án

2.

Nghiên cứu ứng dụng công nghệ Nhật Bản để hoàn thiện quy trình sản xuất phôi bò in-vivo tại Việt Nam

FIRST - WB

2018

2019

Khoa Thú y

Ths. Nguyễn Công Toản,

Email: nctoan@vnua.edu.vn

 

Mục tiêu:

Hoàn thiện quy trình tạo phôi bò in-vivo theo công nghệ Nhật Bản

Mục tiêu cụ thể:

- Xây dựng được quy trình sản xuất phôi bò in vivo một cách hoàn thiện theo công nghệ mới của Nhật Bản phù hợp với điều kiện chăn nuôi ở Việt Nam. Quy trình sản xuất phôi bò in vivo hoàn thiện này có thể được áp dụng cho các giống bò khác nhau được nuôi ở Việt Nam.

- Chọn tạo ra được 200 phôi đảm bảo chất lượng và tạo ra được 05 bê từ công nghệ phôi hoàn thiện theo quy trình mới của Nhật Bản.

3.

Tiếp thu và làm chủ công nghệ khai thác ảnh vệ tinh của Hoa kỳ trong đánh giá thực trạng, dự báo năng suất phục vụ đổi mới quản lý sản xuất ngô tại Việt Nam

FIRST - WB

2018

2019

Khoa Nông học

PGS. TS. Nguyễn Việt Long,

nvlong@vnua.edu.vn

 

Mục tiêu chung: Tiếp nhận và làm chủ công nghệ khai thác dữ liệu ảnh vệ tinh sử dụng trong đánh giá thực trạng sản xuất và dự báo năng suất phục vụđổi mới quản lý sản xuất ngô của Đại học Bang Kansas (Hoa kỳ) góp phần nâng cao năng suất, trình độ quản lý và tổ chức sản xuất ngô của Việt Nam tiếp cận trình độ quốc tế.

Mục tiêu cụ thể:

- Xây dựng được bản đồ hiện trạng phân bố thời vụ và vùng sản xuất ngô sử dụng công nghệ dữ liệu vệ tinh đầu tiên tại Việt Nam cho hai vùng sản xuất ngô chính là Đăk Lắk và Sơn La;

- Xây dựng được mô hình dự báo năng suất ngô sử dụng dữ liệu vệ tinh tại Việt Nam

- Đề xuất cải tiến kỹ thuật sản xuất ngô phù hợp cho điều kiện của từng vùng

- Đề xuất ứng dụng công nghệ khai thác dữ liệu vệ tinh trong quy hoạch, cơ cấu vùng sản xuất trên cây ngô;

- Làm chủ công nghệ khai thác ảnh vệ tinh để đánh giá thực trạng sản xuất, dự báo năng suất cây ngô; hình thành nhóm nghiên cứu chuyên sâu về khai thác sử dụng dữ liệu vệ tinh trong đánh giá thực trang, dự báo năng suất và quản lý sản xuất cây ngô nói riêng và cây trồng nói chung

4.

Nghiên cứu phát triển vật liệu xúc tác quang dạng nổi, ứng dụng xử lý nước ô nhiễm tại Việt Nam

FIRST - WB

2018

2019

Khoa Môi trường

Hoàng Hiệp

Email: hoanghiep@vnua.edu.vn

 

Mục tiêu chung

Nghiên cứu phát triển một loại xúc tác quang dạng nổi với chức năng hấp phụ tổng hợp để ứng dụng khử độc các nguồn nước mặt bị ô nhiễm bởi các chất ô nhiễm hữu cơ không phân cực. Vật liệu này đảm bảo yếu tố giá thành rẻ và dễ dàng sản xuất ở quy mô công nghiệp.

Mục tiêu cụ thể

- Nghiên cứu trong phòng thí nghiệm tạo ra được vật liệu xúc tác quang dạng nổi với chức năng hấp phụ tổng hợp từ nguồn nguyên liệu giá rẻ và có hiệu quả cao trong xử lý nước ô nhiễm các hợp chất hữu cơ không phân cực

- Đề xuất qui trình sản xuất qui mô công nghiệp loại xúc tác quang dạng nổi với chức năng hấp phụ tổng hợp

- Ứng dụng vật liệu xúc tác quang (của dự án) để xử lý nguồn nước ô nhiễm chất không phân cực ở qui mô pilot, phù hợp điều kiện Việt nam

5.

Nông nghiệp thích ứng với Biến đổi khí hậu và Phát triển bền vững về mặt môi trường

Dự án Hợp tác Giáo dục Việt Nam - Ireland (gọi tắt là VIBE) do Đại sứ quán Ailen

2018

2019

- Khoa Quản lý Đất Đai

Bùi Lê Vinh

 

Mục tiêu

Dự án nhằm tăng cường năng lực về nghiên cứu và đào tạo cho các cán bộ và sinh viên Học viện thông qua các chuyến thăm quan, học tập tại Ailen từ 1-3 tháng. Ngoài ra, dự án cũng sẽ tập trung thí điểm mô hình nông nghiệp thích ứng với biến đổi khí hậu (CSA) và làng nông Thuận Thiên (CSV) vào kế hoạch thực hiện trên địa bàn tỉnh Yên Bái cho giai đoạn Nông thôn mới 2021-2025.

6.

Nâng cao năng lực sản xuất và cấy phôi bò theo công nghệ của Vương quốc Bỉ

Quỹ Nghiên cứu và Tư vấn của Chính phủ Bỉ (SCF)

2018

2019

- Khoa Thú y

Sử Thanh Long

 

Mục tiêu

Dự án nhằm chủ động được quy trình sản xuất và cấy phôi bòin vivoin vitrođược chuyển giao từ Vương quốc Bỉ để ứng dụng trong cải tạo và lai tạo đàn bò hạt nhân, giảm chi phí nhập khẩu bò đực giống từ nước ngoài.

Kết quả mong đợi

(1) Chuyển giao thành công quy trình sản xuất và cấy phôi bòin vivovàin vitrotừ Vương quốc Bỉ; (2) Đào tạo được đội ngũ cán bộ dự án về cấy phôi bòin vivovàin vitro; (3) 50 bác sĩ Thú y, nghiên cứu viên và sinh viên được đào tạo thành công và thành thạo trong việc cấy phôi bò; (4) Hoàn thành 02 quyển sách làm tài liệu tham khảo.

7.

Phát triển công nghệ sản xuất vật liệu sinh học của Nhật Bản để tái tạo thảm thực vật che phủ tạo cảnh quan và bảo vệ đất dốc ở Việt Nam

FIRST 1a - Ngân hàng thế giới (WB)

2017

2018

Khoa Môi trường

Nguyễn Thị Minh

Email: nguyenminhvn@hotmail.com

 

Mục tiêu:

Phát triển quy trình sản xuất vật liệu sinh học và công nghệ tái tạo thành công thảm thực vật và rừng che phủ, có tác dụng cải tạo và bảo vệ đất, chống xói mòn, nâng cao hệ sinh thái phù hợp trong điều kiện của Việt nam

Kết quả mong đợi

(1) Vật liệu sinh học dùng để tái tạo thảm thực vật và rừng che phủ; (2) Quy trình sản xuất vật liệu sinh học và công nghệ tái tạo thảm thực vật che phủ; (3) Quy trình kỹ thuật để chuyển giao cho các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất và các đơn vị thực hiện công nghệ tái tạo thảm thực vật trong nước

8.

Nghiên cứu chọn tạo dòng lợn nái landrace và Yorkshire kháng vi khuẩn gây tiêu chảy bằng chỉ thị phân tử

FIRST 1a - Ngân hàng thế giới (WB)

2017

2019

Khoa Chăn nuôi

Đỗ Đức Lực

Email: ddluc@vnua.edu.vn

 

Mục tiêu

Chọn tạo được dòng lợn Landrace và Yorkshire mang gen FUT1/MUC kháng vi khuẩn gây tiêu chảy bằng chỉ thị phân tử.

Kết quả dự kiến:

(1) Chọn tạo được 100 lợn nái và 20 đực làm việc mang gen kháng vi khuẩn E.coli/ Salmonella với năng suất suất sinh sản cao hơn 10% so với trước chọn lọc; (2) Đàn lợn con sinh ra từ những bố mẹ đã được chọn lọc giảm được 35% số con mắc bệnh tiêu chảy so với đàn chưa chọn lọc; (4) Đào tạo 02 thạc sỹ, 6 sinh viên và 01 nghiên cứu sinh; (5) 02 bài báo; (6) Nâng cao năng lực cán bộ Học viện.

9.

Nghiên cứu chọn tạo và sản xuất cây diêm mạch (Chenopodium quinoa Willd.) hàng hoá giá trị cao đảm bảo an ninh lương thực và dinh dưỡng tại Việt Nam trong điều kiện biến đổi khí hậu - Hợp tác với Achentina

 

2017

2020

Khoa Nông học

Nguyễn Việt Long

Email: nvlong@vnua.edu.vn

 

Mục tiêu chung:

Tuyển chọn và nhân được một số giống diêm mạch (Chenopodium quinoa Wild.) có năng suất, chất lượng cao phù hợp với một số vùng sinh thái của Việt Nam góp phần chuyển dịch cơ cấu cây trồng trong điều kiện biến đổi khí hậu.

Mục tiêu cụ thể:

- Tuyển chọn được 2-3 dòng diêm mạch triển vọng tham gia khảo nghiệm;

- Tuyển chọn được 1 giống công nhận sản xuất thử có năng suất 2,0 tấn/ha, hàm lượng protein từ 15-21%; chịu hạn (độ ẩm đất tối đa đồng ruộng 40-50%) hoặc chịu mặn tối đa (80-120 mM NaCl tương đương 4-6 o/oo)[1];

- Tạo ra 1 quy trình canh tác cây diêm mạch/vùng sinh thái (nghiên cứu 3 vùng sinh thái);

- Xây dựng được 01 mô hình/vùng sinh thái (nghiên cứu 3 vùng sinh thái), quy mô tối thiểu 3 ha/vùng, năng suất đạt 2 tấn/ha tại vùng sinh thái thích hợp;

- Đào tạo 3 thạc sỹ, công bố 3 bài báo khoa học (2 bài trong nước, 1 bài ở tạp chí nước ngoài trong danh mục scopus/ISI).

10.

Nâng cao năng lực để cải thiện Dinh dưỡng thông qua hệ thống thực phẩm cho các cơ sở đào tạo, các tổ chức xã hội và khối tư nhân

FAO

2017

2022

Nguyễn Thị Lan - GĐ HVNNVN

11.

Phát triển công nghệ thu nhận astaxanthin từ mô hình nuôi tảo Haematococcus pluvialis trong hệ thống photobioreactor

FIRST- Ngân hàng Thế giới (WB)

2016

2017

Khoa Công nghệ sinh học

Nguyễn Đức Bách

Email: ndbach@vnua.edu.vn

 

Mục tiêu và kết quả

- Xây dựng mô hình và chuyển giao công nghệ nuôi vi tảo Haematococcus pluvialis giàu astaxanthin trong hệ thống photobioreactor.

- Phát triển được công nghệ thu nhận astaxanthin từ sinh khối vi tảo Haematococcus pluvialis.

- Kết quả của dự án sẽ thu hút đầu tư của doanh nghiệp để phát triển sản phẩm thương mại ứng dụng trong chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản và dược phẩm

12.

Ứng dụng công nghệ sản xuất protein của Nhật Bản trong phòng chống bệnh ký sinh trùng trên gà tại Việt Nam

FIRST- Ngân hàng Thế giới (WB)

2016

2017

Khoa Thú y
Bùi Khánh Kinh

Email: longlinh05@yahoo.com

 

Mục tiêu

Dự án nhằm tạo ra các protein có tính đáp ứng miễn dịch cao có khả năng ứng dụng trong các phòng thí nghiệm, các cơ sở chẩn đoán để sử dụng trong nghiên cứu sản xuất Kit chẩn đoán và ứng dụng sản xuất vắc-xin cho các trang trại trên toàn quốc.

Kết quả

(1) Xác định được tỷ lệ nhiễm cầu trùng trên gà ở một số tỉnh phía Bắc Việt nam; (2) Thu thập 1000 noãn nang và tử bào tử dùng cho mục đích nghiên cứu protein (3) Xác định được các thành phần protein có mặt trong hỗn hợp protein điều chế; (4) Xây dựng quy trình chế tạo protein tái tổ hợp làm cơ sở cho việc sản xuất vaccine tái tổ hợp; (5) Kiểm tra được độ tinh sạch và nồng độ protein tái tổ hợp sau khi tinh chế; (5) Đào tạo 01 thạc sỹ về công nghệ protein tái tổ hợp, 03 cán bộ nghiên cứu về các phương pháp chiết tách và tinh chế protein trong phòng thí nghiệm và khả năng ứng dụng và 01 kỹ thuật viên phòng thí nghiệm về kỹ thuật phân tích protein

13.

Nghiên cứu công nghệ chế tạo vacxin phòng bệnh tiêu chảy (PED) cho lợn nuôi trang trại

FIRST- Ngân hàng Thế giới (WB)

2015

2017

Công ty Cổ phần Thuốc Thú y Marphavet; Nguyễn Thị Lan - GĐ HVNNVN

14.

Dự án "Hợp tác phát triển Đại học thể chế giữa Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội và cộng đồng các trường Đại học nói tiếng Pháp (Bỉ)" - PHA 4

ARES-CCD (Hội đồng Nghiên cứu và Giáo dục đại học), VQ Bỉ

2014

2016

TT Nghiên cứu liên ngành phát triển nông thôn
1. Trần Đức Viên (Điều phối viên)
2. Vũ Đình Tôn (Quản lý Dự án)
Email: vdton@vnua.edu.vn
ĐT: 0913033177

15.

Hỗ trợ các nghiên cứu hợp tác và giám sát đánh giá kết quả học tập (của người dân, thông qua các lớp tập huấn trên đồng ruộng) của người dân

AIT Thái Lan

2014

2017

TT Sinh thái nông nghiệp
Phạm Văn Hội - CARES (email: phamhoi@gmail.com)
ĐT: 0988827711

16.

Sáng kiến nghiên cứu ở các điểm khác nhau nhằm giảm thiểu suy dinh dưỡng trên cơ sở các giải pháp nông nghiệp

IDRC

2014

2016

TT Sinh thái nông nghiệp
Phạm Văn Hội - CARES (email: phamhoi@gmail.com)
ĐT: 0988827712

17.

Giảm thiếu phát thải khí nhà kính từ mất rừng và suy thoái rừng (REDD+): Đánh giá các phương thức quản lý rừng qua thời gian

DANIDA Đan Mạch

2014

2017

TT Sinh thái nông nghiệp
Trần Đức Viên
Email:tdvien@vnua.edu.vn
ĐT: 04 62617686

18.

Công nghệ hạt giống thúc đẩy sinh trưởng lúa tại Việt Nam

Hiệp hội DN Hà Lan

2014

2017

TT Sinh thái nông nghiệp
Phạm Văn Hội - CARES (email: phamhoi@gmail.com)
ĐT: 0988827711

19.

Xây dựng hệ thống sản xuất rau hiệu quả và bền vững ở khu vực Tây Bắc, Việt Nam

Tổ chức ACIAR và ĐH Adelaide, Úc

2014

2016

Khoa Kinh tế và PTNT
Phạm Văn Hùng
Email:pvhung@vnua.edu.vn
ĐT: 0907435851

20.

Giảm thiểu dịch bệnh và cải thiện an toàn thực phẩm trong chuỗi giá trị lợn đối với các tác nhân quy mô nhỏ tại Việt Nam

Viện NC Chăn nuôi quốc tế (ILRI)

2012

2017

Khoa Kinh tế và PTNT
Phạm Văn Hùng
Email:pvhung@vnua.edu.vn
ĐT: 0907435852

21.

Nghiên cứu tạo kit chẩn đoán nhanh virus hại lúa dùng công nghệ kháng thể tái tổ hợp

Nghị Định Thư

03/2014

03/2017

Khoa Nông học,
Trần Nguyễn Hà; 38766627
Fax: 38276554
Email: tnha@vnua.edu.vn

22.

Hợp tác nghiên cứu bệnh đậu dê và sản xuất vắc xin phòng bệnh đậu dê

Nghị Định Thư

06/2014

05/2016

Khoa Thú y
Lại Thị Lan Hương; Tel: 0466578908 ; Email: lai.tl.huong@gmail.com; Mob: 0963 627 839

23.

Cải thiện sự đa dạng và chất lượng khẩu phần ăn thông qua cải tiến hệ thống nông nghiệp. Nghiên cứu thí điểm tại Mai Sơn, Sơn La, pha 1

Biodiversity International
(IPGRI, Italy)

2014

2015

TT Sinh thái nông nghiệp
Phạm Văn Hội - CARES (email: phamhoi@gmail.com)

24.

Dự án đào tạo Thạc sỹ quốc tế về "Kinh tế và Xã hội học nông thôn" (IMARES)

Ủy ban Đại học vì sự phát triển (CUD), VQ Bỉ

2013

20/7/2015

TT Nghiên cứu liên ngành phát triển nông thôn
1. Ngô Thị Thuận (Điều phối viên)
2.Vũ Đình Tôn (Quản lý Dự án)
Email: vdton@vnua.edu.vn
ĐT: 0913033177

25.

Phát triển hệ thống vật chủ biểu hiện enzymes ứng dụng trong thực phẩm

Dự án hợp tác song phương trao đổi nguồn nhân lực Việt Nam - Áo

2013

2014

Khoa Công nghệ thực phẩm
Nguyễn Hoàng Anh
(Email: hoanganhcntp@vnua.edu.vn, hoanganhcntp@gmail.com
ĐT: 0978973346)

26.

Dự án Hợp tác Đào tạo Thạc sỹ Công nghệ thực phẩm Việt Nam - Bỉ

Ủy ban Đại học vì sự phát triển (CUD), VQ Bỉ

2013

2018

Khoa Công nghệ thực phẩm
Nguyễn Thị Thanh Thủy
(Email: nttthuycntp@vnua.edu.vn
ĐT: 0912641428)

27.

Vật liệu sơn xúc tác nano quang hóa giá rẻ sử dụng để khử độc nước (4G-PHOTOCAT)

Ủy ban Châu Âu

1/1/2013

12/1/2015

Khoa Môi trường
Nguyễn Trường Sơn
(Email: truongson@vnua.edu.vn
01685276618)

28.

Nâng cao năng lực bảo vệ môi trường, giảm nhẹ và thích ứng với biến đổi khí hậu tại huyện Thanh Sơn tỉnh Phú Thọ (FLC 13-01)

Quỹ Hợp tác Địa phương, Đại sứ quán Phần Lan

2013

2014

TT Sinh thái nông nghiệp
Trần Đức Viên
Email:tdvien@vnua.edu.vn
ĐT: 04 62617686

29.

Tăng cường năng lực sản xuất và marketing cho việc phát triển nông nghiệp bền vững, trao quyền tự chủ kinh doanh cho nông dân, cải thiện sản xuất lúa gạo và một môi trường trong sạch hơn

Cơ quan hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA) - ĐH Tokyo

2012

2015


Phạm Thị Mỹ Dung - Khoa Kế toán và Quản trị kinh doanh
Thư ký dự án: Đặng Thị Dung - TT Nông nghiệp hữu cơ (Khoa Nông học) (Email: dtdung@vnua.edu.vn
ĐT: 0988021152

30.

Nghiên cứu công nghệ sau thu hoạch bảo quản nhãn và vải trồng tại phía Bắc Việt Nam

Dự án VLIR - VQ Bỉ

2012

2014

Khoa Công nghệ thực phẩm
Trần Thị Định
Email: ttdinh@vnua.edu.vn
ĐT: 0974013348

31.

Trợ giúp công tác lồng ghép nội dung biến đổi khí hậu vào khung chương trình đào tạo tại trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội, trường Đại học Nông Lâm Huế và Đại học Hồng Đức

Tổ chức hợp tác quốc tế về giáo dục Đại học Hà Lan (NUFFIC)

2011

2014

TT Sinh thái nông nghiệp
Trần Đức Viên
Email:tdvien@vnua.edu.vn
ĐT: 04 62617686

32.

Nghiên cứu ứng dụng kỹ thuật thị giác máy vào tự động hóa máy phun thuốc bảo vệ thực vật

Nghị định thư

09/2011

09/2013

Khoa Cơ điện
Hoàng Đức Liên
Email: hdlien@vnua.edu.vn

33.

Tác động của việc giảm phát thải khí nhà kính gây ra do mất rừng, suy thoái rừng và tăng nguồn dự trữ Carbon

Ủy ban Châu Âu thông qua trường ĐH Copenhagen, Đan Mạch

2011

2014

TT Sinh thái nông nghiệp
Trần Đức Viên
Email:tdvien@vnua.edu.vn
ĐT: 04 62617686

34.

Khắc phục các trở ngại về kỹ thuật và thị trường để chăn nuôi bò thịt có lãi tại vùng Tây Bắc Việt Nam

Tổ chức ACIAR và ĐH Tasmania, Úc

2011

2015

Khoa Kinh tế và PTNT
Phạm Văn Hùng
Email:pvhung@vnua.edu.vn
ĐT: 0907435851

35.

Phát triển cây nhiên liệu trên đất suy thoái và ô nhiễm tại tỉnh Quảng Ninh, Việt Nam

Alterra- Wageningen University, The Netherlands

2010

2012

TT Sinh thái nông nghiệp
Phạm Văn Hội - CARES (email: phamhoi@gmail.com)

36.

Phát triển cây trồng cải tiến cho Trung du và miền núi phía Bắc Việt Nam (DCG)

Cơ quan hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA)

2010

2015

Khoa Nông học
Trần Đức Viên
Điều phối viên: Phạm Văn Cường: (Email: pvcuong@vnua.edu.vn
ĐT: 0912 907 621)

37.

Mối gắn kết giữa con người với tự nhiên và sự bùng phát dịch bệnh: Nghiên cứu trường hợp về thay đổi môi trường sống và dịch cúm gia cầm ở Việt Nam

Trung tâm Đông Tây - Hoa Kỳ

2009

2012

TT Sinh thái nông nghiệp
Trần Đức Viên
Email:tdvien@vnua.edu.vn
ĐT: 04 62617715

38.

Ứng dụng các kỹ thuật đồng vị bền vững để tách sự chuyển đổi lượng Carbon hữu cơ trong đất ở vùng miền núi phía bắc Việt Nam

Viện năng lượng nguyên tử Quốc tế- Áo

2009

2015

TT Sinh thái nông nghiệp
Trần Đức Viên
Email:tdvien@vnua.edu.vn
ĐT: 04 62617686[1] Cây lúa và đa số cây lấy hạt khác giảm sinh trưởng và năng suất nghiêm trọng ở mức 30-50 mM NaCl tương đương 2-3 o/oo (Munns and Tester, 2008).

HVN

Học viện
Nông nghiệp Việt Nam

 

Địa chỉ: Trâu Quỳ - Gia Lâm - Hà Nội
ĐT: 84.024.62617586 - Fax: 84 024 62617586 / webmaster@vnua.edu.vn  | Sitemap