Số lượng cán bộ, sinh viên trao đổi tại Học viện (2012-2018)

1. Trao đổi ngắn hạn (dưới 3 tháng)  

TT

Loại trao đổi

Số lượng

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Ghi chú

1.

Số lượng cán bộ VNUA đi học tập tại nước ngoài

65

41

54

48

57

52

117

 

2.

Số lượng cán bộ VNUA đi hội thảo tại nước ngoài

96

120

101

88

98

118

144

 

3.

Số lượng cán bộ VNUA đi ký kết hợp tác tại nước ngoài

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

Số lượng đoàn khách quốc tế sang VNUA

325

645

360

401

268

89

127

 

5.

Số lượng sinh viên quốc tế sang VNUA

55

109

46

53

181

139

116

 

5.1

Trao đổi

52

101

39

47

166

130

104

 

5.2

Tín chỉ, thực tập nghề

3

8

7

6

15

9

12

 

6.

Số lượng Sinh viên VNUA ra nước ngoài

19

15

27

28

45

19

61

 

6.1

Trao đổi, tín chỉ, hội thảo

19

15

25

8

 

19

19

41

 

6.2.

Giao lưu

 

 

2

20

26

 

20

 

 

2. Trao đổi dài hạn (trên 6 tháng) 

TT

Loại trao đổi

Số lượng

Ghi chú

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

 

1.

Số lượng cán bộ VNUA đi học tập tại nước ngoài

0

1

1

0

0

1

2

 

2.

Số lượng cán bộ VNUA đi học cao học tại nước ngoài

29

26

32

17

14

7

6

 

3.

Số lượng cán bộ VNUA đi làm NCS tại nước ngoài

19

25

37

36

33

35

18

 

4.

Số lượng cán bộ VNUA đi đào tạo sau tiến sĩ tại nước ngoài

 

 

1

 

1

2

3

 

5.

Số lượng sinh viên VNUA được nhận học bổng du học (toàn phần)

 

 

2

1

1

1

6

 

6.

Số lượng Sinh viên VNUA ra nước ngoài du học

 

 

 

 

 

 

 

 

7.

Số lượng Sinh viên VNUA ra nước ngoài thực tập nghề nghiệp

 

8

 

61

41

14

7

 

8.

Số lượng học viên quốc tế sang VNUA học sau đại học

7

8

9

20

15

18

12

 

9.

Số lượng chuyên gia quốc tế sang VNUA làm việc

0

0

2

2

1

9

8

 

 

HVN

Học viện
Nông nghiệp Việt Nam

 

Địa chỉ: Trâu Quỳ - Gia Lâm - Hà Nội
ĐT: 84.024.62617586 - Fax: 84 024 62617586 / webmaster@vnua.edu.vn  | Sitemap