TT

Châu lục

Nước

Tiêu đề văn bản

Ngày ký

Ngày kết thúc

Ghi chú
(Gia hạn lần 1/2)

1

Châu Á

Hàn Quốc

Biên bản ghi nhớ giữa HVNNVN và College of Ecology and Environmental Science, Kyungpook National University

06/02/2017

05/02/2022

 

2

Châu Á

Hàn Quốc

Thỏa thuận hợp tác giữa Khoa Chăn nuôi, HVNNVN và College of Ecology and Environmental Science, Kyungpook National University

06/02/2017

tự động gia hạn 03 năm/lần

 

3

Châu Á

Hàn Quốc

Thỏa thuận trao đổi cán bộ, sinh viên và nghiên cứu viên giữa Khoa Chăn nuôi, HVNNVN và College of Ecology and Environmental Science, Kyungpook National University

06/02/2017

theo Thỏa thuận hợp tác

 

4

Châu Á

Hàn Quốc

Thỏa thuận hợp tác giữa Khoa Nông học, HVNNVN và College of Ecology and Environmental Science, Kyungpook National University

06/02/2017

tự động gia hạn 03 năm/lần

 

5

Châu Á

Hàn Quốc

Thỏa thuận trao đổi cán bộ, sinh viên và nghiên cứu viên giữa Khoa Nông học, HVNNVN và College of Ecology and Environmental Science, Kyungpook National University

06/02/2017

theo Thỏa thuận hợp tác

 

6

Châu Á

Hàn Quốc

Biên bản ghi nhớ giữa HVNNVN và Sejong International Language Academy

26/06/2017

26/06/2022

 

7

Châu Á

Nhật Bản

Biên bản hợp tác giữa HVNNVN và The MEXT Program for Leading Graduate Schools, "Women Leaders Program to promote Well-being in Asia", Nagoya University

14/02/2017

14/02/2021

Gia hạn lần 1

8

Châu Á

Nhật Bản

Thỏa thuận trao đổi khoa học giữa Khoa Chăn nuôi, HVNNVN và School of Advanced Sciences, SOKENDAI (the Graduate University for Advanced Studies)

15/02/2017

15/02/2022

 

9

Châu Á

Nhật Bản

Thỏa thuận trao đổi sinh viên giữa Khoa Chăn nuôi, HVNNVN và School of Advanced Sciences, SOKENDAI (the Graduate University for Advanced Studies)

15/02/2017

15/02/2022

 

10

Châu Á

Nhật Bản

Thỏa thuận hợp tác thực hiện Chương trình tập huấn Agri-Net giữa HVNNVN và International Cooperation Center for Agricultural Education, Nagoya University

27/02/2017

31/05/2017

 

11

Châu Á

Nhật Bản

Biên bản ghi nhớ giữa HVNNVN và Kagoshima University

20/03/2017

tự động gia hạn 05 năm/lần

 

12

Châu Á

Nhật Bản

Thỏa thuận trao đổi sinh viên giữa HVNNVN và Kagoshima University

20/03/2017

theo hiệu lực của Biên bản ghi nhớ

Ký lại

13

Châu Á

Nhật Bản

Biên bản ghi nhớ giữa HVNNVN và Yamaguchi University

03/04/2017

03/04/2022

 

14

Châu Á

Nhật Bản

Thỏa thuận trao đổi sinh viên giữa HVNNVN và Yamaguchi University

03/04/2017

03/04/2022

 

15

Châu Á

Nhật Bản

Thỏa thuận thực hiện Chương trình Nhật ngữ giữa HVNNVN và Yamagata University

09/08/2017

tự động gia hạn 03 năm tiếp theo

 

16

Châu Á

Indonesia

Biên bản ghi nhớ giữa HVNNVN và Trung tâm Sinh học nhiệt đới vùng (SEAMEO)

18/10/2017

18/10/2020

 

17

Châu Mỹ

Argentina

Biên bản ghi nhớ giữa HVNNVN và School of Agriculture, University of Buenos Aires

13/03/2017

13/03/2022

 

18

Châu Mỹ

Columbia

Biên bản ghi nhớ giữa HVNNVN và International Center for Tropical Agriculture

04/04/2017

04/04/2022

 

19

Châu Âu

Đức

Biên bản Ghi nhớ giữa  Học viện Nông nghiệp Việt Nam (VNUA and  Fraunhofer-Institute for Molecular Biology and Applied Ecology IME, Germany

11/01/2017

31/10/2022

 

20

Châu Âu

Italy

Biên bản Ghi nhớ giữa  University of Camerino, Italy and Học viện Nông nghiệp Việt Nam

23/02/2017

23/02/2022

 

21

Châu Âu

Tây Ban Nha

Cooperation framework Agreement between the Universidade de Vigo and Học viện Nông nghiệp Việt Nam

13/7/2017

13/7/2021

 

22

Châu Âu

Tây Ban Nha

Specific Agreement between the Universidade de Vigo (Spain) and Học viện Nông nghiệp Việt Nam (Vietnam) for Student’s Exchange

13/7/2017

13/7/2020

 

23

Châu Âu

Hà Lan

Memorandum of Understanding for a reciprocal Student Exchange Agreement between HAS University of Applied Sciences and National University of Agriculture

23/7/2017

23/7/2018

 

24

Châu Âu

Áo

Biên bản Hợp tác giữa  University of Natural Resources and Life Sciences, Vienna, Austria (BOKU) and Học viện Nông nghiệp Việt Nam (VNUA), Gialam, Hanoi, Vietnam

31/7/2017

31/7/2022

 

25

Châu Âu

CH Séc

Biên bản Ghi nhớ giữa  Học viện Nông nghiệp Việt Nam, VIET NAM and MENDEL UNIVERSITY IN BRNO, CZECH REPUBLIC

24/10/2017

24/10/2022

 

26

Châu Âu

Slovakia

Biên bản Hợp tác giữa  the Slovak University of Agriculture in Nitra, Slovak Republic, and Học viện Nông nghiệp Việt Nam, Vietnam

14/11/2017

14/11/2022

 

27

Châu Úc

Australia

Biên bản Ghi nhớ giữa  MURDOCH UNIVERSITY, Australia and Học viện Nông nghiệp Việt Nam (VNUA), Gialam, Hanoi, Vietnam

14/7/2017

14/7/2022

 

28

Châu Mỹ

Hoa Kỳ

Biên bản ghi nhớ giữa HVNNVN và The Curators of University of Missouri for the University of Missouri - Columbia (USA)

06/02/2017

06/02/2022

 

29

Châu Mỹ

Hoa Kỳ

Memorandum of Understanding between Vietnam National University of Agriculture and  University of Kansass, Lawrence, Kansass,

 11/8/2017

 11/8/2022

 

30

Châu Mỹ

Hoa Kỳ

Memorandum of Understanding between Vietnam National University of Agriculture and Emproria State University

28/8/2017

28/8/2022