TT

Châu lục

Nước

Tiêu đề văn bản

Ngày ký

Ngày kết thúc

Ghi chú
(Gia hạn lần 1/2)

1

Châu Á

Hàn Quốc

Biên bản hợp tác giữa HVNNVN và Đại học Dankook

27/01/2016

27/01/2021

 

2

Châu Á

Hàn Quốc

Biên bản hợp tác giữa HVNNVN và Đại học Yeungnam

31/10/2016

31/10/2018

 

3

Châu Á

Indonesia

 Memorandum of Understanding between Faculty of Food Science and Technology, VNUA and Faculty of Food Science and Technology, Universitas Gadjah Mada

01/2016

01/2020

 

4

Châu Á

Nhật Bản

Memorandum of Extension of Memorandum on Student Exchange between VNUA and Graduate School of Agricultural and Life Sciences, the University of Tokyo

22/01/2016

22/01/2020

Gia hạn lần 2

5

Châu Á

Nhật Bản

Agreement on Academic Exchange between VNUA and Graduate School of Agricultural and Life Sciences And Asian Natural Environmental Science Center, the University of Tokyo

22/01/2016

22/01/2020

 

6

Châu Á

Nhật Bản

Biên bản hợp tác giữa HVNNVN và ĐH Fukuyama

09/03/2016

 

 

7

Châu Á

Nhật Bản

Biên bản thỏa thuận tài trợ giữa HVNNVN và Công ty TNHH Kobuta Vietnam

15/03/2016

 

 

8

Châu Á

Nhật Bản

Academic and Educational Agreement between VNUA and Fukuyama University

18/03/2016

18/03/2020

 

9

Châu Á

Nhật Bản

Memorandum of Understanding between VNUA and Nakamura Gakuen University and Nakamura Gakuen University Junior College

24/08/2016

24/08/2021

 

10

Châu Á

Nhật Bản

Agreement on Academic Cooperation between VNUA and Tokushima University

30/10/2016

30/10/2020

 

11

Châu Á

Nhật Bản

Memorandum of Understanding between VNUA and Faculty of Agriculture, Shinshu University

10/12/2016

10/12/2020

 

12

Châu Á

Nhật Bản

Agreement for Cooperation and Exchange in Research between VNUA and Faculty of Agriculture, Shinshu University

10/12/2016

10/12/2020

 

13

Châu Á

Nhật Bản

Agreement for Exchange of Students between VNUA and Faculty of Agriculture, Shinshu University

10/12/2016

10/12/2020

 

14

Châu Á

Philipines

Biên bản hợp tác giữa HVNNVN và Concordia College of Benguet Inc. and HELP English Language Program Inc.

14/09/2016

14/09/2021

 

15

Châu Á

Trung Quốc

Biên bản hợp tác giữa HVNNVN và Viện khoa học nông nghiệp Quảng Tây

22/01/2016

22/01/2021

 

16

Châu Á

Trung Quốc

Biên bản hợp tác giữa HVNNVN và  Nanjing Agricultural University

21/06/2016

21/06/2021

 

17

Châu Á

Trung Quốc

Biên bản hợp tác giữa HVNNVN và Đại học Quảng Tây

21/07/2016

21/07/2019

 

18

Châu Á

Trung Quốc

Implementation Agreement between VNUA and Southwest University of Science and Technology Mianyang

12/12/2016

12/12/2020

 

19

Châu Á

Trung Quốc

Memorandum of Understanding between VNUA and Qingdao Agricultural University

12/12/2016

12/12/2020

 

20

Châu Á

Thái Lan

 Memorandum of Understanding between Vietnam National University of Agriculture and Chiang Mai University

05/2016

05/2021

 

21

Châu Âu

Bỉ

Memorandum of Understanding between VNUA and Ghent University

01/04/2016

01/04/2020

 

22

Châu Âu

Nga

Agreement on Academic Cooperation between VNUA and Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education «Russian Timiryazev State Agrarian University», Moscow

16/01/2016

16/01/2020

 

23

Châu Phi

Sudan

Memorandum of Understanding between VNUA and the University of Gezira, Sudan

21/04/2016

21/04/2020

 

24

Châu Úc

Australia

Memorandum of Understanding between VNUA and University of Newcastle

25/04/2016

25/04/2020

 

25

Châu Úc

Australia

Memorandum of Understanding between VNUA and University of Western Sydney

25/04/2016

25/04/2020