TT

Châu lục

Nước

Tiêu đề văn bản

Ngày ký

Ngày kết thúc

Ghi chú
(Gia hạn lần 1/2)

1

Châu Á

Đài Loan

Biên bản hợp tác giữa ĐHNNHN và National Chung Hsing University

07/05/2012

07/05/2017

 

2

Châu Á

Nhật Bản

Biên bản hợp tác giữa ĐHNNHN và University of Miyazaki

05/03/2012

05/03/2017

 

3

Châu Á

Nhật Bản

Biên bản hợp tác giữa ĐHNNHN và Kagoshima University

06/03/2012

05/03/2017

Gia hạn lần 2

4

Châu Á

Lào

Biên bản hợp tác giữa ĐHNNHN và National Agriculture and Forestry Research Institute, Laos

05/2012

05/2017

 

5

Châu Á

Lào

Biên bản hợp tác giữa ĐHNNHN và Souphanouvong University, Laos

05/2012

05/2017

 

6

Châu Á

Thái Lan

Biên bản hợp tác giữa Khoa Nông học- ĐHNNHN và Khoa Nông nghiệp tại Kamphaeng Saen, Kasetsart University, Thailand

10/01/2012

10/01/2017

 

7

Châu Âu

Anh

Biên bản hợp tác giữa ĐHNNHN và The Chancellor, Masters and Scholars of the University of Oxford

20/11/2012

20/11/2017

 

8

Khác

Tổ chức

Thành viên hội đồng the Association of university of Asia and the Pacific, Oath of Office

05/12/2012

2014