HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

BAN HỢP TÁC QUỐC TẾ

 _______________

Số: 78 /TB-HTQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 __________________

Hà Nội, ngày 05 tháng 11 năm 2018

 

THÔNG BÁO

V/v tham dự buổi giới thiệu Học bổng của trường ĐH Quốc gia Chonnam, Hàn Quốc

 

Trường Đại học Quốc gia Chonnam, Hàn Quốc (CNU) là một trong số các trường Đại học Quốc gia hàng đầu Hàn Quốc với gần 70 năm xây dựng và phát triển. Trường đã đào tạo 1.555 sinh viên quốc tế, trong đó có 153 sinh viên Việt Nam. Trong khuôn khổ hợp tác giữa Học viện Nông nghiệp Việt Nam và trường ĐH Quốc gia Chonnam, CNU cung cấp các học bổng Thạc sĩ, Tiến sĩ học tại CNU cho cán bộ và sinh viên Học viện có định hướng nghiên cứu phù hợp. Để có thêm thông tin chi tiết về các học bổng của CNU, Ban Hợp tác quốc tế trân trọng kính mời các cán bộ và sinh viên quan tâm tham dự buổi giới thiệu Học bổng của trường ĐH Quốc gia Chonnam (danh sách học bổng đính kèm), cụ thể:

Thời gian: 9h00 – 11h00, ngày 9/11/2018

Địa điểm: Phòng họp 1, Tầng 1, Nhà Hành chính, Học viện Nông nghiệp Việt Nam

Ban Hợp tác quốc tế trân trọng thông báo cán bộ và sinh viên Học viện quan tâm tham dự.

 

Nơi nhận:

- Các đơn vị thuộc Học viện;

- Lưu: HTQT

KT. TRƯỞNG BAN

PHÓ TRƯỞNG BAN

(đã ký)

 

Lê Thị Bích Liên