HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

BAN HỢP TÁC QUỐC TẾ

________________ 

Số: 13 /TB-HTQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 _____________________

Hà Nội, ngày 11 tháng 03 năm 2019

 

THÔNG BÁO

V/v tham dự Hội thảo du học Ấn Độ - Việt Nam 2019

 

Nhằm tăng cường hợp tác về lĩnh vực giáo dục giữa Việt Nam và Ấn Độ, Đại sứ quán Ấn Độ tại Hà Nội trân trọng thông báo tổ chức “Hội thảo Du học Ấn Độ -  Việt Nam 2019”. Buổi hội thảo sẽ tạo cơ hội giao lưu với các cơ sở giáo dục hàng đầu Ấn Độ và cung cấp thông tin về hệ thống giáo dục Ấn Độ.

Thời gian tổ chức hội thảo: 16.00 – 20.30, Thứ 3, ngày 19/3/2019

Địa điểm: Khách sạn Pan Pacific, Số 1 Thanh Niên, Trúc Bạch, Ba Đình, Hà Nội

Thành phần tham dự: Các cơ sở giáo dục và các đơn vị tư vấn du học

Tài liệu của buổi Hội thảo: được đính kèm tại đây (bao gồm thư mời, chương trình và form đăng ký tham dự Hội thảo)

Thời hạn đăng ký: muộn nhất ngày 15/3/2019 qua địa chỉ email: htqt@vnua.edu.vn.

Thông tin liên hệ:

- Bà Nguyễn Minh, Trợ lý Thương vụ, Đại sứ quán Ấn Độ, Hà Nội, SĐT: +84-24-38244990, email: ecocom1.hanoi@mea.gov.in.

- Ban Hợp tác quốc tế, Học viện Nông nghiệp Việt Nam: P. 226 Nhà Hành chính, SĐT: 024 62617549, email: htqt@vnua.edu.vn

Ban Hợp tác quốc tế trân trọng thông báo cán bộ Học viện quan tâm đăng ký tham dự.

Nơi nhận:

- Các đơn vị thuộc Học viện;

- Lưu: HTQT

KT. TRƯỞNG BAN

PHÓ TRƯỞNG BAN

(đã ký)

 

Lê Thị Bích Liên