HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

BAN HỢP TÁC QUỐC TẾ

----------------

Số: 70 /TB-HTQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----------------------------------

Hà Nội, ngày 10 tháng 09 năm 2018

 

THÔNG BÁO

V/v tham dự chương trình trao đổi sinh viên năm học 2019 – 2020

tại ĐH Ryukyus – Nhật Bản

 

Trường Đại học Ryukyus – Nhật Bản (www.u-ryuku.ac.jp) thông báo Chương trình Trao đổi thường niên ngắn hạn (Short-term Regular Exchange Program – STRP) và Chương trình trao đổi sinh viên ngắn hạn tại trường Đại học Ryukyus (University of the Ryukyus Short term Student Exchange Program – USEP).

I.  Thông tin về các chương trình trao đổi

Sinh viên tham dự chương trình trao đổi tham khảo tại website: http://isu.u-ryukyu.ac.jp/future-students/applicant-guidelines-forms/?lang=en

II.  Thời hạn dự tuyển (tính theo ngày ĐH Ryukyus nhận được hồ sơ chính thức):

·   Chương trình STRP

- Kỳ 1 (bắt đầu từ tháng 4/2019): Nộp hồ sơ muộn nhất ngày 31/10/2018;

- Kỳ 2 (bắt đầu từ tháng 10/2019): Nộp hồ sơ muộn nhất ngày 31/03/2019.

·   Chương trình USEP:

- Nhập học tháng 10/2019: Nộp hồ sơ muộn nhất ngày 31/03/2019.

III. Học bổng Japan Student Services Organization (học bổng JASSO)

Sinh viên dự tuyển học bổng JASSO cho các chương trình trao đổi trên cần đáp ứng các tiêu chuẩn tối thiểu sau đây:

- Là sinh viên mang quốc tịch của quốc gia có quan hệ ngoại giao với Nhật Bản;

- Không mang quốc tịch Nhật Bản tại thời điểm dự tuyển;

- Có thỏa thuận trao đổi sinh viên ký với Trường ĐH Ryukyus;

- Có tư cách đạo đức tốt;

- Có thành tích học tập tốt (CGPA 2.30/3.00 trở lên);

- Điều kiện tài chính khó khăn để chi trả cho sinh viên học tập tại Nhật Bản

- Được tiếp tục học tập/cấp bằng tại trường đại học đã cử sinh viên đi trao đổi;

- Có khả năng được cấp visa loại “student” trong thời gian học tập tại Nhật Bản.

Sinh viên được học bổng JASSO sẽ nhận tài trợ không quá 80.000yen/tháng. Sinh viên được cấp học bổng JASSO sẽ được lưu ý trong giấy báo trúng tuyển. Thông báo cấp học bổng JASSO thường muộn hơn thông báo trúng tuyển. Nếu không được nhận học bổng JASSO, sinh viên có nguyện vọng tham gia Chương trình sẽ tự chi trả kinh phí từ nguồn khác.

IV.  Liên hệ và nộp hồ sơ

Bản gốc và bản scan hồ sơ được gửi đến Ban Hợp tác quốc tế, Học viện Nông nghiệp Việt Nam (cán bộ phụ trách: Nguyễn Thị Thanh Thủy, P. 226, Nhà Hành chính, tel: +84 (0)24 62617549, email: htqt@vnua.edu.vn) để được hỗ trợ các thủ tục liên quan trước ngày 10/10/2018.

Ban Hợp tác quốc tế trân trọng thông báo đến sinh viên quan tâm nộp hồ sơ dự tuyển.

 

Nơi nhận:

- Các khoa trong Học viện;

- Lưu HTQT.

KT. TRƯỞNG BAN

 

(đã ký) 

 

Lê Thị Bích Liên