HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

BAN HỢP TÁC QUỐC TẾ

_________________________

Số: 46/TB-HTQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

_______________________________

Hà Nội, ngày tháng 5 năm 2018

 

THÔNG BÁO

V/v mời đăng ký tham dự hội thảo thuộc khuôn khổ Quỹ Newton

 

Trong khuôn khổ chương trình Liên kết các nhà nghiên cứu Researcher Links được tài trợ bởi Quỹ Newton, Hội đồng Anh Việt Nam – the Bristish Council sẽ tổ chức một hội thảo quốc tế như sau:

Tên hội thảo: “Cascading hazards workshop. Developing a coastal megacity catchment observatory”

Thời gian: từ ngày 21 đến ngày 25 tháng 5 năm 2018.

Địa điểm: tại Hà Nội, Việt Nam

Mục tiêu chính của hội thảo nhằm kết nối những nhà nghiên cứu trẻ (có bằng TS hoặc kinh nghiệm nghiên cứu tương đương trong vòng 10 năm gần đây) với các nhà nghiên cứu hàng đầu trong lĩnh vực khoa học dữ liệu ở Việt Nam, Anh quốc cùng nhiều nước khác trên thế giới có cơ hội học hỏi lẫn nhau và tiến tới cộng tác lâu dài.

Điều kiện đăng ký tham dự Hội thảo:

-    Ứng viên tham dự phải hoàn thiện form đăng ký online tại website https://www.hanoiworkshop.org/  trước ngày tổ chức hội thảo.  

-    Ứng viên phải là những nhà nghiên cứu: các nhà nghiên cứu được định nghĩa là có bằng tiến sĩ (hoặc có kinh nghiệm nghiên cứu tương đương) trong vòng 10 năm lại đây. Các lĩnh vực gồm: khoa học môi trường, xã hội học, kinh tế, tâm lý, nhân văn, marketing, kinh doanh.

-    Những người tham gia phải có một vị trí nghiên cứu hoặc học tập tại một viện nghiên cứu, trường đại học, công ty công nghệ được công nhận ở Anh, Việt Nam hoặc các quốc gia khác.

-    Ứng viên tham gia dự kiến cần cam kết tham dự tất cả các phiên họp của hội thảo.

Thông tin chi tiết về hội thảo có tại website https://www.hanoiworkshop.org/

Ban HTQT trân trọng thông báo tới các nhà khoa học trong Học viện quan tâm đăng ký tham dự./.

Nơi nhận:

- Các đơn vị trong Học viện;

- Tổ thư ký (đăng website);

- Lưu HTQT.

KT. TRƯỞNG BAN

 

Lê Thị Bích Liên