HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

BAN HỢP TÁC QUỐC TẾ

----------------

Số: 44 /TB-HTQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----------------------------------

Hà Nội, ngày 04 tháng 5 năm 2018

 

THÔNG BÁO

V/v Học bổng Thực tập nghề nghiệp sinh viên

về thương mại Nhật Bản tại Đại học Ryukyus

 

Đại học Ryukyus thông báo tuyển sinh Chương trình thực tập nghề nghiệp sinh viên (thực tập sinh) ngành thương mại Nhật Bản (Japanese Business Internship Program). Chương trình nhằm tăng cường năng lực về thực hành thương mại và vai trò chủ động trong ngành công nghiệp Nhật Bản, đồng thời tăng cường sự hiểu biết và công nghiệp Nhật Bản.

Số lượng : 10 sinh viên.

Thời gian thực tập: Từ ngày 16/7/2018 đến ngày 23/8/2018.

Học bổng:

·   Sinh viên trúng tuyển nhận học bổng JASSO trị giá 160.000yen (chia 2 lần);

·   Đại học Ryukyus miễn phí phòng ở trong suốt thời gian của chương trình;

·   Sinh viên chi trả phí nhập học (59.200yen), vé bay, ăn và chi vặt trong thời gian ở Okinawa.

Tiêu chuẩn:

·   Sinh viên của trường đối tác với Đại học Ryukyus;

·   Tiếp tục chương trình đào tạo tại trường đối tác với Đại học Ryukyus sau khi kết thúc chương trình thực tập nghề nghiệp sinh viên;

·   Có năng lực tiếng Nhật tương đương bậc N2 và có khả năng giao tiếp phù hợp lĩnh vực thương mại.

Nội dung chương trình:  Sinh viên học 4 tín chỉ gồm:

·   Thực tập 1: Học tiếng Nhật thương mại (02 tín chỉ, 40 giờ trong 02 tuần)

·   Thực tập 2: Thực tập tại các doanh nghiệp Nhật Bản (02 tín chỉ, 120 giờ trong 03 tuần).

Sinh viên nhận kết quả học tập và chứng nhận tham gia chương trình vào buổi lễ kết thúc chương trình.

Hồ sơ dự tuyển:

·   Đơn dự tuyển;

·   Giấy xác nhận nhập học tại trường đối tác;

·   Bảng điểm;

·   Thư giới thiệu;

·   02 ảnh hộ chiếu cỡ 4x3cm, không quá 6 tháng, nền xanh hoặc trắng.

Lưu ý: Hồ sơ bằng tiếng Anh/Nhật hoặc được dịch chứng thực bằng tiếng Anh/Nhật. Hồ sơ được sắp xếp theo thứ tự như trên và kèm theo Tờ danh mục hồ sơ (Application document checklist).

Thông tin tham khảo chương trình: File đính kèm

·   Tham khảo nội dung chi tiết tại http://isu.u-ryukyu.ac.jp/future-students/internship-program/students-partneruniversity/ .

·   Cán bộ phụ trách chương trình: Shori Oshiro (Mr.), Global Education Section, University of the Ryukyus, 1 Senbaru, Nishihara, Okinawa, JAPAN, Phone:+81-98-895-8801 Fax:+81-98-895-8826, Email:kossk@to.jim.u-ryukyu.ac.jp.

Quy trình xét chọn:

·   Dự tuyển : Muộn nhất ngày 8/6/2018 (tiếp nhận danh sách đề cử của trường đại học đối tác);

·   Phỏng vấn (điện thoại hoặc Skype) : Sinh viên cung cấp chính xác số ĐT/Skype);

·   Thông báo kết quả: Dự kiến giữa tháng 6/2018.

Liên hệ và nộp hồ sơ:

Sinh viên dự tuyển gửi bản scan hồ sơ dự tuyển (01 file pdf scan màu có mã khóa, rõ nét, đặt tên file bằng họ tên sinh viên dự tuyển)  đến Ban Hợp tác quốc tế (HTQT), Học viện Nông nghiệp Việt Nam (cán bộ phụ trách: Trần Thị Thanh Phương, P. 228 Nhà Hành chính, tel: +84 4 62617692, email: tttphuong@vnua.edu.vn) muộn nhất ngày 03/6/2018. Ban HTQT gửi danh sách đề cử và hồ sơ scan đến Đại học Ryukyus trong ngày 08/6/2018.

Ban Hợp tác quốc tế trân trọng thông báo sinh viên quan tâm tham gia dự tuyển.

 

Nơi nhận:

- Các khoa trong Học viện;

- Lưu HTQT.

KT. TRƯỞNG BAN

Đã ký

Nguyễn Việt Long