HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

BAN CTCT&CTSV

__________________

Số: 30/TB-CTCT&CTSV

V/v xét cấp học bổng Kitano

năm học 2019-2020.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

____________________ 

 

Hà Nội, ngày 11 tháng 9 năm 2019

 

Kính gửi: Ban chủ nhiệm các Khoa

Quỹ Giáo dục Kitano được thành lập năm 1975 do ông Takaharu Kitano sáng lập và đồng thời là người sáng lập Tập đoàn điện tử Stanley với mục tiêu thúc đẩy sự nghiệp giáo dục suốt đời.

Từ năm học 2007–2008 đến nay, đại diễn Quỹ Giáo dục Kitano, cụ thể là Công ty TNHH điện tử Stanley Việt Nam (địa chỉ: xã Dương Xá, huyện gia Lâm, TP Hà Nội) đã tài trợ mỗi năm 15 suất học bổng cho sinh viên của Học viện Nông nghiệp Việt Nam, mỗi suất học bổng trị giá 620.000 đồng/ tháng, kéo dài trong 12 tháng.

Năm học 2019-2020, Quỹ tiếp tục tài trợ cho 15 sinh viên của Học viện. Mỗi suất học bổng trị giá 620.000 đồng/tháng, hưởng 12 tháng/năm. Học bổng sẽ được duy trì ở những năm học tiếp theo nếu sinh viên vẫn đạt thành tích học tập, rèn luyện từ khá trở lên (theo danh sách đính kèm). Các Khoa đã có sinh viên tiếp tục nhận học bổng không xét chọn trong đợt thông báo này.

Tiêu chuẩn nhận học bổng của Quỹ Kitano là sinh viên hệ chính quy vượt khó vươn lên trong học tập, học lực Khá trở lên, điểm rèn luyện loại Tốt trở lên có hoàn cảnh gia đình khó khăn. Ưu tiên những sinh viên là người dân tộc miền núi, sinh viên bị tàn tật, khuyết tật hoặc là con mồ côi, thuộc gia đình hộ nghèo.

Hồ sơ gồm: Bảng điểm năm học 2018-2019 (In trên hệ thống Đào tạo); Chứng minh thư nhân dân hoặc thẻ căn cước photo; Đơn xin học bổng; Giấy xác nhận hộ nghèo, cận nghèo hoặc xác nhận đối tượng ưu tiên, giấy chứng nhận hoàn cảnh khó khăn (nếu có).

Ban Công tác chính trị và Công tác sinh viên kính đề nghị Ban chủ nhiệm các Khoa bổ sung xét chọn 01 sinh viên đủ tiêu chuẩn nhận học bổng trên, lập theo mẫu (đính kèm) và gửi về Ban CTCT&CTSV chậm nhất vào ngày 18/9/2019.

 

 

Nơi nhận:

- Ban chủ nhiệm các Khoa.

- Lưu CTCT&CTSV.

KT. TRƯỞNG BAN

PHÓ TRƯỞNG BAN

(Đã ký)

Dương Thành Huân