BỘ NÔNG NGHIỆP

VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM 

______________________

Số : 4293 /QĐ-HVN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 ______________________


Hà Nội, ngày 25 tháng 10 năm 2017 


QUYẾT ĐỊNH

V/v Cấp học bổng khuyến khích học tập trong học kỳ 1 năm học 2017-2018 cho sinh viên

GIÁM ĐỐC HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

Căn cứ Quyết định số 441/QĐ-TTg ngày 28 tháng 3 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Học viện Nông nghiệp Việt Nam trên cơ sở tổ chức lại Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội;

Căn cứ Quyết định số 1026/QĐ-BNN-TCCB ngày 13 tháng 5 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Học viện Nông nghiệp Việt Nam;

Căn cứ Quyết định số 70/2014/QĐ-TTg ngày 10 tháng 12 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Điều lệ trường đại học;

Căn cứ Quyết định số 44/2007/QĐ-BGDĐT ngày 15/8/2007 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về học bổng KKHT đối với học sinh, sinh viên trong các cơ sở giáo dục đại học, trung cấp chuyên nghiệp thuộc hệ thống giáo dục quốc dân;

Căn cứ Thông tư số 31/2013/TT-BGDĐT ngày 01/8/2013 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc sửa đổi, bổ sung khoản 3  Điều 2 Quyết định số 44/2007/QĐ-BGDĐT ngày 15/8/2007 của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Biên bản Hội đồng xét cấp HBKKHT cho sinh viên họp ngày 28/9/2017;

Xét đề nghị của Trưởng ban Công tác chính trị và Công tác sinh viên, 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.  Cấp học bổng khuyến khích học tập cho 1.687 sinh viên bậc đại học, cao đẳng hệ chính quy trong học kỳ 1 năm học 2017 - 2018. Danh sách, đối tượng, mức hưởng được ghi trong bản danh sách kèm theo.

Tổng số tiền Học bổng khuyến khích học tập (05 tháng): 8.502.300.000 đồng

(Tám tỷ, năm trăm linh hai triệu, ba trăm nghìn đồng chẵn).

Điều 2.  Trưởng ban Công tác chính trị và Công tác sinh viên, Trưởng ban Tài chính và Kế toán, Trưởng các Khoa và sinh viên có tên trong bản danh sách kèm theo chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Như điều 2.

- Lưu: VT, CTCT&CTSV, Tmduc(5).

KT.GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

Nguyễn Tất Cảnh