HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

BAN CTCT&CTSV

_______________

Số:   24  /TB-CTCT&CTSV

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

__________________

Hà Nội, ngày 12 tháng 9 năm 2017

  

THÔNG BÁO

V/v nộp hồ sơ chế độ chính sách cho sinh viên K62

 

Căn cứ Thông tư liên tịch số 09/2016/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH ngày 30/3/2016 của liên Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tài chính, Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 86/2015/NĐ-CP ngày 02/10/2015 của Chính phủ quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2015 – 2016 đến năm học 2020 – 2021;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 35/2014/TTLT-BGDĐT-BTC ngày 15/10/2014 của liên Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tài chính, Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 66/2013/QĐ-TTg ngày 11/11/2013 của Thủ tướng Chính phủ Quy định chính sách hỗ trợ chi phí học tập đối với sinh viên là người dân tộc thiểu số học tại các cơ sở giáo dục đại học;

Căn cứ Thông tư số 42/2013/TTLT-BGDĐT-BLĐTBXH -BTC ngày 31/12/2013 của liên Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động – Thương binh và XH, Bộ Tài chính quy định chính sách về giáo dục đối với người khuyết tật;

Ban Công tác chính trị và Công tác sinh viên thông báo hướng dẫn sinh viên K62 thuộc các đối tượng được hưởng chính sách Miễn giảm học phí; Hỗ trợ chi phí học tập; Trợ cấp xã hội; Học bổng và hỗ trợ sinh viên người khuyết tật nộp hồ sơ để được hưởng các chế độ chính sách ưu đãi của nhà nước trong học kỳ 1 năm học 2017–2018. Chi tiết các đối tượng và hồ sơ cần chuẩn bị xem tại Sổ tay sinh viên K62.

Thời hạn nộp hồ sơ: Từ ngày 15/9/2017 đến ngày 15/10/2017

Địa điểm nộp hồ sơ: Văn phòng Khoa.

Các trường hợp sinh viên cần lưu ý:

- Sinh viên phải nộp giấy chứng nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo do UBND xã cấp (không chấp nhận giấy chứng nhận có chữ ký photo).

- Sinh viên thuộc diện miễn, giảm học phí, trợ cấp xã hội (con thương binh; con bệnh binh; con người chính sách như thương binh; con của cán bộ viên chức bị tai nạn lao động; sinh viên tàn tật không thuộc hộ nghèo, cận nghèo, sinh viên là người dân tộc thuộc vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn) chỉ phải làm 01 bộ hồ sơ cho cả thời gian học tập tại Học viện, không phải bổ sung hồ sơ hàng năm.

- Sinh viên thuộc các đối tượng gia đình hộ nghèo; hộ cận nghèo đầu mỗi năm dương lịch phải làm hồ sơ mới để tiếp tục được xét hưởng các chế độ chính sách ưu đãi của nhà nước trong năm tiếp theo.

- Sinh viên hệ cử tuyển học phí do địa phương thực hiện chi trả kinh phí đào tạo trên cơ sở Hợp đồng với Học viện.

Ban Công tác chính trị và Công tác sinh viên kính đề nghị các Khoa thông báo cho sinh viên được biết, thu nhận hồ sơ, lập danh sách (mẫu 05) gửi về Phòng 101 – Nhà hành chính trước ngày 18/10/2017.

Các mẫu văn bản kèm theo

Nơi nhận:

- Các Khoa chuyên môn;

- Lưu CTCT&CTSV.

  TL.GIÁM ĐỐC

KT. TRƯỞNG BAN CTCT&CTSV

PHÓ TRƯỞNG BAN

(Đã ký)

Nguyễn Thanh Hải