HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

BAN CTCT VÀ CTSV

__________________

Số: 11 /TB-CTCT&CTSV

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

______________________

Hà Nội, ngày 17 tháng 4 năm 2017

 

THÔNG BÁO

Danh sách sinh viên (dự kiến) được cấp học bổng khuyến khích học tập

Học kỳ 2 năm học 2016 - 2017

______________________

Căn cứ kết quả học tập, rèn luyện của sinh viên trong học kỳ 1 năm học 2016 – 2017;

Căn cứ Biên bản Hội đồng xét cấp học bổng khuyến khích học tập và trợ cấp xã hội cho sinh viên họp ngày 07/4/2017;

Ban Công tác chính trị và CTSV thông báo danh sách sinh viên (dự kiến) được cấp học bổng khuyến khích học tập trong học kỳ 2 năm học 2016 – 2017 (Danh sách kèm theo).

Ban Công tác chính trị và CTSV kính đề nghị các Khoa rà soát và thông báo cho sinh viên đối chiếu, kiểm tra trước khi trình Giám đốc xem xét quyết định.

Thông tin phản hồi trực tiếp về Ban CTCT và CTSV (phòng 101 – Nhà Hành chính) trước ngày 20/4/2017.

Nơi nhận:

- Các Khoa quản lý SV;

- Lưu CTCT&CTSV, dcdung03.

KT. TRƯỞNG BAN CTCT VÀ CTSV

 

Nguyễn Tất Thắng