Học bổng Khuyến khích học tập
17/03/2015
Ban Giám đốc Học viện thông báo để các Khoa, Ban Công tác Chính trị và CTSV, Ban Quản lý Đào tạo, Đoàn Thanh Niên, Hội Sinh viên chỉ đạo các lớp sinh viên thực hiện xét cấp học bổng khuyến khích học tập, trợ cấp xã hội, hỗ trợ chi phí học tập cho sinh viên học kỳ 2 năm học 2014 – 2015 theo các nguyên tắc và tiêu chuẩn cụ thể sau:
10/10/2014
Giám đốc Học viện Nông nghiệp Việt Nam hướng dẫn thực hiện một số điểm trong các Nghị định, Thông tư, Quyết định về miễn, giảm học phí, xét cấp trợ cấp xã hội, xác nhận Sổ ưu đãi giáo dục, đào tạo, xét cấp học bổng khuyến khích học tập cho sinh viên khoá 59 đảm bảo đúng nguyên tắc và thống nhất trong toàn Học viện. N
10/10/2014
Ban Giám đốc Học viện thông báo để các Khoa, Ban Công tác Chính trị và CTSV, Ban Quản lý Đào tạo, Đoàn Thanh Niên, Hội Sinh viên chỉ đạo các lớp sinh viên thực hiện xét cấp học bổng khuyến khích học tập, trợ cấp xã hội cho sinh viên học kỳ 1 năm học 2014 – 2015 theo các nguyên tắc và tiêu chuẩn cụ thể sau:
10/10/2014
Giám đốc Học viện Nông nghiệp Việt Nam hướng dẫn thực hiện một số điểm trong các Nghị định, Thông tư, Quyết định về miễn, giảm học phí, xét cấp trợ cấp xã hội, xác nhận Sổ ưu đãi giáo dục, đào tạo, xét cấp học bổng khuyến khích học tập cho sinh viên khoá 59 đảm bảo đúng nguyên tắc và thống nhất trong toàn Học viện. N
10/10/2014
Ban Giám hiệu thông báo để các Khoa, phòng Công tác Chính trị và CTSV, Ban Quản lý Đào tạo, Đoàn Thanh Niên, Hội Sinh viên Trường chỉ đạo các lớp sinh viên thực hiện xét cấp học bổng khuyến khích học tập, trợ cấp xã hội cho sinh viên học kỳ 2 năm học 2013 – 2014 theo các nguyên tắc và tiêu chuẩn cụ thể sau:

HVN

Học viện
Nông nghiệp Việt Nam

 

Địa chỉ: Trâu Quỳ - Gia Lâm - Hà Nội
ĐT: 84.024.62617586 - Fax: 84 024 62617586 / webmaster@vnua.edu.vn  | Sitemap