BỘ NÔNG NGHIỆP

VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

________________

Số:    428 /TB_HVN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_____________

Hà Nội, ngày 17 tháng 4 năm 2015

 

 

THÔNG BÁO

VỀ VIỆC THAM DỰ GIẢI THƯỞNG KOVA

HẠNG MỤC “NGHỊ LỰC” LẦN THỨ 13 NĂM 2015

Căn cứ Công văn số 01/CV-GTKV/2015 ngày 05/03/2015 của Uỷ ban Giải thưởng KOVA về việc thực hiện đề án tổ chức Giải thưởng KOVA lần thứ 13 năm 2015;

Căn cứ nội dung, tiêu chuẩn Giải thưởng KOVA lần thứ 13 năm 2015 dành cho sinh viên nghèo vượt khó học giỏi và sinh viên xuất sắc có thành tích nghiên cứu khoa học;

Ban Giám đốc Học viện Nông nghiệp Việt Nam thông báo và đề nghị Ban chủ nhiêm các Khoa phổ biến để sinh viên tham dự giải thưởng KOVA, hạng mục “Nghị lực”. 

* Đối tượng:

- Là sinh viên của các trường Đại học công lập (hệ đại học chính quy) trên cả nước (không xét sinh viên năm cuối).

- Đăng ký tham gia theo đơn vị trường, Ủy ban Giải thưởng không nhận đăng ký tham gia theo tư cách cá nhân gửi trực tiếp cho Ủy ban.

* Tiêu chuẩn (hạng mục Nghị lực):  

-  Là sinh viên đạt loại giỏi/ xuất sắc.

-  Có hoàn cảnh gia đình khó khăn.

-  Có tư cách đạo đức tốt. Gia đình và bản thân chấp hành nghiêm chỉnh chủ trương, chính sách của Đảng và Pháp luật của Nhà nước. 

-  Ưu tiên nữ sinh viên nữ, sinh viên các dân tộc thiểu số và sinh viên ở các vùng sâu vùng xa.

* Giá trị học bổng:  8.000.000 đồng/suất, Học viện Nông nghiệp VN được chọn 05 suất.

* Hồ sơ gồm:

- Đơn đăng ký tham gia Giải thưởng KOVA – hạng mục “Nghị lực” (theo mẫu).

- Bảng điểm về kết quả học tập có xác nhận của Học viện.

- Bản khai hoàn cảnh kinh tế của gia đình  có xác nhận của địa phương (theo mẫu).

Sinh viên tham dự nộp hồ sơ trực tiếp về tổ Công tác sinh viên các khoa, Khoa lập danh sách gửi  về Ban CTCT và CTSV (phòng 109) trước ngày 15/6/2015.

Thông tin chi tiết, thủ tục hồ sơ và biểu mẫu đề nghị truy cập Website: http://www.kovapaint.com  ./.

Nơi nhận:

- Ban chủ nhiệm các khoa;

- Lưu VPHV, CTCT&CTSV.

KT. GIÁM ĐỐC 

 

PGS, TS. Nguyễn Tất Cảnh