BỘ NÔNG NGHIỆP

VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

_____________________

Số:12 /TB-CTCT&CTSV

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

___________________


Hà Nội, ngày 19 tháng 4 năm 2017

 

THÔNG BÁO

V/v nộp hồ sơ xét Giải thưởng KOVA lần thứ 15 năm 2017

 

Căn cứ Thông báo ngày 30/3/2017 của Uỷ ban Giải thưởng KOVA về Giải thưởng KOVA lần thứ 15 năm 2017, Giải thưởng vinh danh các nhân tố tiêu biểu của Việt Nam trên nhiều lĩnh vực như: các nhà khoa học, các tấm gương người tốt, việc tốt, cùng các em sinh viên từ khắp nơi trên cả nước;

Căn cứ tiêu chuẩn nhận Giải thưởng KOVA lần thứ 15 năm 2017;

Giám đốc Học viện Nông nghiệp Việt Nam thông báo về nội dung Giải thưởng KOVA, hạng mục “Nghị lực”và hạng mục “Triển vọng” để sinh viên nộp hồ sơ tham dự.

Cụ thể như sau:

1.  Giải thưởng KOVA hạng mục “Nghị lực” (8.000.000 đồng/suất HB)

a)   Đối tượng tham dự:

-     Sinh viên có kết quả học tập giỏi/xuất sắc, có đạo đức tốt;

-     Không xét sinh viên năm cuối và năm nhất.

-     Sinh viên thuộc gia đình hộ nghèo/cận nghèo (hoặc thuộc các trường hợp: mồ côi, khuyết tật, hoặc gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

Lưu ý:

-     Không dành cho sinh viên đã được nhận học bổng toàn phần từ các tổ chức khác (HB nhận định kỳ hàng năm);

-     Không xét sinh viên nhận Học bổng/các khoản hỗ trợ từ các tổ chức, cá nhân khác trong năm 2017 có giá trị từ 5 triệu đồng trở lên;

-     Sinh viên nhận đã học bổng KOVA các năm trước vẫn được tham gia nếu đáp ứng đủ điều kiện.

b)   Hồ sơ gồm:

-     Đơn tham gia (theo mẫu);

-     Bảng điểm có xác nhận của Học viện (tất cả học kỳ);

-     Bản khai hoàn cảnh gia đình (theo mẫu) cùng các giấy tờ liên quan chứng minh (sổ hộ nghèo, giấy khám sức khỏe…);

-     Các giấy khen, chứng nhận thành tích kèm theo (nếu có);

-     02 hình ảnh ngôi nhà nơi gia đình sinh viên đang sống gồm: 1 tấm toàn cảnh ngôi nhà từ phía trước và 1 tấm bên trong;

-     CMND bản photo công chứng;

-     01 ảnh chân dung.

2. Giải thưởng KOVA hạng mục “Triển vọng” (10.000.000 đồng/suất HB)

a)   Đối tượng tham dự:

-     Sinh viên có kết quả học tập đạt loại xuất sắc (điểm trung bình tích lũy từ 3.6), có đạo đức tốt;

-     Không xét sinh viên năm cuối và năm nhất;

-     Có đề tài nghiên cứu khoa học đạt giải từ cấp Học viện trở lên trong năm 2016 hoặc năm 2017 (là chủ nhiệm đề tài);

-     Không xét sinh viên đã được nhận Giải thưởng KOVA – hạng mục Triển vọng.

Lưu ý: Ưu tiên các công trình có tính sáng tạo và triển vọng có tính ứng dụng cao.

b)   Hồ sơ gồm:

-     Đơn tham gia (theo mẫu);

-     Bảng điểm có xác nhận của Học viện (tất cả học kỳ);

-     Bản báo cáo đầy đủ đề tài/công trình nghiên cứu và các giấy tờ, chứng nhận có liên quan;

-     Các giấy khen, chứng nhận thành tích kèm theo (nếu có);

-     CMND bản photo công chứng;

-     01 ảnh chân dung.

Sinh viên tham dự Giải thưởng KOVA lần thứ 15 năm 2017 nộp hồ sơ trực tiếp về Ban CTCT&CTSV, Phòng 101, Nhà hành chính trước ngày 15/5/2017.

Thông tin chi tiết về chương trình liên hệ:

Chuyên viên Trần Minh Đức         SĐT: 04.6261.7528

Phòng 101, Nhà hành chính, Học viện Nông nghiệp Việt Nam.

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu VT, CTCT&CTSV, TMDUC05

 

 

TL.GIÁM ĐỐC

TRƯỞNG BAN CTCT&CTSV

(Đã ký)

 PGS.TS. Nguyễn Thanh Hải