STT

NỘI DUNG

SỐ QĐ/NGÀY BAN HÀNH

SL

SỐ TIỀN HB

1

Quyết định cấp học bổng Quỹ Kitano-Nhật Bản cho sinh viên năm học 2016-2017 (Danh sách kèm theo)

Số 3156/QĐ-HVN
ngày 10/10/2016

15

111,600,000

2

Quyết định cấp học bổng VNUA-MONSANTO cho sinh viên năm học 2016-2017 (Danh sách kèm theo)

Số 3154/QĐ-HVN
ngày 10/10/2016

5

212,500,000

3

Quyết định cấp học bổng HUA JICF năm học 2015-2016 cho sinh viên khóa 56, 57 và 58, 59

Số 823/QĐ-HVN ngày 11/4/2016

7

21,000,000

4

Quyết định cấp học bổng HUA JICF năm học 2015-2016 cho sinh viên khóa 57 và 58

Số 822/QĐ-HVN ngày 11/4/2016

26

303,784,000

5

Quyết định cấp học bổng "Shinnyo-en vì SV vượt khó học giỏi" năm học 2015-2016 (Danh sách kèm theo)

Số 118/QĐ-HVN
ngày 15/1/2016

15

33,675,000

6

Quyết định của Trưởng khoa Khoa Công nghệ Thực phẩm cấp học bổng khuyến khích cho sinh viên (Danh sách kèm theo)

Số 69/QĐ-CNTP
ngày 30/11/2016

18

35,000,000

7

Quyết định cấp học bổng của Ngân hàng TMCP Công thương VN cho sinh viên năm học 201-2017 (Danh sách kèm theo)

Số 3661/QĐ-HVN
ngày 14/11/2016

15

30,000,000

8

Quyết định cấp học bổng của Thầy Lê Diệp Đĩnh cho sinh viên năm học 2016-2017 (Danh sách kèm theo)

Số 3660/QĐ-HVN
ngày 14/11/2016

5

10,000,000

9

Công văn đề nghị xét cấp học bổng của Hiệp hội Doanh nghiệp Hàn Quốc cho sinh viên năm học 201-2017 (Danh sách kèm theo)

Số 1539/HVN-CTCT&CTSV
ngày 14/11/2016

2

20,000,000

10

Quyết định V/v Tặng học bổng tiếng Nhật (DS kèm theo)

Số 09/2016/QĐ-VS ngày 30/10/2016

11

143,000,000

11

Quyết định Trao học bổng của các Công ty, DN cho sinh viên nghèo vượt khó Khoa Thú y từ quỹ Học bổng của Khoa

Số 101/TY ngày 30/10/2016

72

190,000,000

12

Công văn Thông báo Kết quả giải thưởng KOVA lần thứ 14 năm 2016 (Danh sách kèm theo)

Số 07/CV-GTKV/2016
ngày 17/10/2016

2

18,000,000

13

Quyết định cấp học bổng Bảo Việt Hà Nội cho sinh viên năm học 2016-2017 (Danh sách kèm theo)

Số 3179/QĐ-HVN
ngày 11/10/2016

15

30,000,000

14

Quyết định cấp học bổng Tiêu Vĩnh Ngọc cho sinh viên năm học 2016-2017 (Danh sách kèm theo)

Số 3155/QĐ-HVN
ngày 10/10/2016

5

30,000,000

15

Quyết định cấp học bổng Viettel- Quân đội cho sinh viên năm học 2016-2017 (Danh sách kèm theo)

Số 3152/QĐ-HVN
ngày 10/10/2016

10

20,000,000

16

Quyết định cấp học bổng của Ngân hàng TMCP đầu tư và Phát triển Việt Nam cho sinh viên năm học 2016-2017 (Danh sách kèm theo)

Số 3151/QĐ-HVN
ngày 10/10/2016

30

30,000,000

17

Công văn đề nghị xét cấp học bổng Nguyễn Trường Tộ cho sinh viên năm học 2016-2017 (Danh sách kèm theo)

Số 1319/HVN-CTCT&CTSV
ngày 20/9/2016

10

56,340,000

18

Danh sách sinh viên nhận Học bổng V-STAR CLUB năm học 2016-2017 (DS kèm theo)

ngày 08/9/2016

3

3,000,000

19

Học bổng khuyến khích học tập kỳ 1 năm học 2016-2017

Quyết định số:4130/QĐ-HVN ngày 15/12/2016

1953

7,864,535,000

20

Học bổng khuyến khích học tập kỳ 2 năm học 2016-2017

Quyết định số: 1151/QĐ-HVN ngày 24/4/2017

2447

8,971,125,000

TỔNG CỘNG

18,133,559,000