HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

BAN HỢP TÁC QUỐC TẾ

----------------

Số: 45 /TB-HTQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----------------------------------

Hà Nội, ngày 09 tháng 5 năm 2018

 

THÔNG BÁO

V/v Chương trình tập huấn tại ĐH Bách khoa Tây Nam - Trung Quốc

 

Đại học Bách khoa Tây Nam - Trung Quốc (Southwest University of Science and Technology - SWUST) thông báo Chương trình tập huấn về chăn nuôi, chế biến và quản lý chất thải chăn nuôi.

Số lượng: 25 cán bộ.

Thời gian tập huấn: Từ ngày 09/7/2018 đến ngày 28/7/2018.

Hỗ trợ kinh phí:

·   Chính phủ Trung Quốc và SWUST tài trợ chi phí về nơi ở, đi lại nội địa, học phí và sinh hoạt phí (RMB80/người);

·   Cá nhân tự chịu chi phí đi lại quốc tế.

Tiêu chuẩn:

·   Cán bộ làm việc trong lĩnh vực chế biến thực phẩm (lợn, gà), quản lý chất thải, doanh nhân, công chức, viên chức;

·   Không quá 45 tuổi (có một số trường hợp ngoại lệ);

·   Có ít nhất 03 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực nêu trên;

·   Tình trạng sức khỏe tốt (không chấp nhận sản phụ);

·   Năng lực giao tiếp, viết tiếng Anh tốt;

·   Không tiếp nhận người nhà của học viên;

·   Hiểu biết về hiện trạng chăn nuôi của nước mình.

Nội dung tập huấn:

·   Lý thuyết cơ bản về thức ăn chăn nuôi;

·   Chế biến và quản lý chất thải;

·   Công nghệ chế biến và chọn tạo gia súc ăn cỏ;

·   Công nghệ chế biến và chọn tạo giống;

·   Chẩn đoán bệnh và kỹ thuật điều trị,...

Hồ sơ dự tuyển:

·   Biểu thông tin cá nhân;

·   Thư giới thiệu của cơ quan;

·   Giấy chứng nhận sức khỏe;

·   Bản sao hộ chiếu;

·   Bản sao giấy phép kinh doanh (nếu làm việc cho doanh nghiệp);

·   Xác nhận nhân sự;

·   Sơ yếu lý lịch (C.V).

Thông tin tham khảo chương trình: Kèm theo Thông báo.

Thời hạn dự tuyển: Muộn nhất ngày 20/5/2018 (dự tuyển trực tuyến và gửi hồ sơ scan).

Liên hệ và nộp hồ sơ:

Cán bộ dự tuyển gửi bản scan hồ sơ dự tuyển (01 file pdf scan màu rõ nét, đặt tên file bằng họ tên cán bộ dự tuyển)  đến SWUST (email: tuerxiao@yeah.net hoặc 31853550@qq.com) và Ban Hợp tác quốc tế (HTQT), Học viện Nông nghiệp Việt Nam (cán bộ phụ trách: Trần Thị Thanh Phương, P. 228 Nhà Hành chính, tel: +84 4 62617692, email: tttphuong@vnua.edu.vn) hỗ trợ các thủ tục liên quan (nếu cần).

Ban Hợp tác quốc tế trân trọng thông báo cán bộ quan tâm tham gia dự tuyển.

 

Nơi nhận:

- Khoa Chăn nuôi;

- Lưu HTQT.

KT. TRƯỞNG BAN 

 

 

 

Nguyễn Việt Long