HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

BAN HỢP TÁC QUỐC TẾ

_________________

Số: 30 /TB-HTQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

___________________________

Hà Nội, ngày 22 tháng 3 năm 2018

 

THÔNG BÁO

V/v Chương trình giáo dục quốc tế toàn diện

và Hội nghị sinh viên quốc tế lần thứ 18 tại Nhật Bản

 

Trường Đại học Nông nghiệp Tokyo (TUA), Nhật Bản thông báo tổ chức Chương trình giáo dục quốc tế toàn diện (CIEP) và Hội nghị sinh viên quốc tế lần thứ 18 (ISS18).

Thời gian:

CIEP:          14-21/9/2018

ISS18:         22-30/9/2018

Địa điểm:    Trường Đại học Nông nghiệp Tokyo, Nhật Bản

Số lượng:   

CIEP:          Không hạn chế

ISS18:         Sinh viên chính thức: 01

Sinh viên tham gia: 01

Điều phối viên chương trình phía Học viện: 01      

Tài trợ (tham khảo file Budget plan):

CIEP:          Sinh viên tự túc toàn bộ chi phí tham gia chương trình

ISS18:

+ Sinh viên chính thức:   TUA tài trợ vé máy bay khứ hồi, ăn, ở, đưa đón sân bay;

+ Sinh viên tham gia:      TUA tài trợ ăn, ở, đưa đón sân bay (trừ vé máy bay khứ hồi Hà Nội – Narita/Haneda).

+ Điều phối viên chương trình phía Học viện: TUA tài trợ ở, đưa đón sân bay theo lịch trình của ISS.

 

Nội dung:   Chủ đề: Students taking action to increase youth involvement in sustainable agriculture and to close the gap between actors in the food system.

Yêu cầu:     Trình độ tiếng Anh tốt (ưu tiên ứng viên có chứng chỉ tiếng Anh quốc tế), kết quả học tập từ hạng khá trở lên, có kỹ năng thuyết trình và hoạt động nhóm.

Thông tin tham khảo và dự tuyển: Kèm theo Thông báo này.

Hồ sơ dự tuyển:

1)  Đơn dự tuyển (ghi rõ vị trí đăng ký dự tuyển: sinh viên chính thức/sinh viên tham gia, có thể đăng ký cả hai vị trí). Mẫu đơn tải tại link: http://www1.vnua.edu.vn/phongban/htqt/index.php/vi/2012-06-27-17-22-36/2012-09-06-08-51-58/2012-09-06-08-52-42 (biểu mẫu 1 quy trình 1);

1)    Kết quả học tập tổng thể tính đến thời điểm nộp hồ sơ (bảng điểm chính thức do Ban quản lý đào tạo cấp);

2)    Bản sao chứng chỉ tiếng Anh còn giá trị sử dụng đã được công chứng (chấp nhận chứng nhận năng lực tiếng Anh do Trung tâm Ngoại ngữ và Đào tạo quốc tế của Học viện (CIED) xác nhận);

3)    Minh chứng về các sự kiện thuyết trình đã tham gia (dự tuyển vị trí sinh viên chính thức);

4)    Minh chứng về khả năng hoạt động nhóm.

Ban Hợp tác quốc tế trân trọng thông báo đến sinh viên của Học viện quan tâm tham gia Chương trình. Hồ sơ dự tuyển gửi về Ban HTQT (cán bộ phụ trách: Trần Thị Thanh Phương, P. 228, Nhà Hành chính, tel: 024-62617692, email: tttphuong@vnua.edu.vn) chậm nhất ngày 12/4/2018 để Học viện lựa chọn và đăng ký với phía bạn tham gia Chương trình.     

 

Nơi nhận:

- Các khoa;

- Lưu HTQT.

TRƯỞNG BAN

Đã ký

Nguyễn Thị Bích Thủy