HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

BAN HỢP TÁC QUỐC TẾ

----------------

Số: 57/TB-HTQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----------------------------------

Hà Nội, ngày 3 tháng 8 năm 2018

 

THÔNG BÁO

V/v mời nộp hồ sơ Chương trình đào tạo “Hỗ trợ thương mại hoá kết quả nghiên cứu - Leaders in Innovation Fellowships” lần thứ 5

 tại Vương quốc Anh

Trong khuôn khổ Chương trình Newton Việt Nam, Đại sứ quán Anh xin trân trọng thông báo đợt mời hồ sơ Chương trình đào tạo “Hỗ trợ thương mại hoá kết quả nghiên cứu - Leaders in Innovation Fellowships” lần thứ 5, do Cục Phát triển thị trường và doanh nghiệp khoa học và công nghệ (Cục PTTTDN) phối hợp với Viện Hàn lâm Kỹ thuật Hoàng gia Anh (Royal Academy of Engineering - RAEng) triển khai.

Chương trình được tổ chức tại Vương quốc Anh vào thời gian dự kiến từ 14/01 đến 25/01/2019.

Mục tiêu của chương trình nhằm nâng cao năng lực cho các nhà khoa học, nhà sáng chế, doanh nghiệp khởi nghiệp trong lĩnh vực thương mại hoá kết quả nghiên cứu, đặc biệt là các giải pháp sáng tạo có ý nghĩa thực tiễn đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội cho đất nước. Chi phí cho khóa đào tạo tại Vương quốc Anh bao gồm vé máy bay, đi lại và ăn ở được Quỹ Newton tài trợ.

1. Đối tượng tham gia chương trình:

Các nhà khoa học, nhà sáng chế, doanh nghiệp khởi nghiệp trong lĩnh vực thương mại hoá kết quả nghiên cứu, đặc biệt là các giải pháp sáng tạo có ý nghĩa thực tiễn đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội

 2. Phương thức tham gia:

Các nhà khoa học, các nhà sáng chế quan tâm đăng ký trực tuyến đề xuất ý tưởng tới địa chỉ email: lif.natec@gmail.com trước 17h00 ngày 31/08/2018

Vui lòng tham khảo nội dung chi tiết chương trình trong tệp đính kèm và viết đề xuất ý tưởng tại đường dẫn https://docs.google.com/ĐXYT_LIF5

Để tạo điều kiện tốt nhất cho các ứng viên tham gia dự tuyển, Cục PTTTDN tổ chức 2 buổi hội thảo nhằm tư vấn và hướng dẫn ứng viên hoàn thiện hồ sơ, thủ tục theo tiêu chí của chương trình và giải đáp những thắc mắc liên quan đến chương trình vào ngày 16/08/2018 tại Thành phố Hà Nộingày 17/08/2018 tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Thư mời tham dự và Chương trình hội thảo có tại tệp đính kèm. Để đăng ký tham dự hội thảo thầy, cô vui lòng gửi thông tin (gồm họ tên, chức danh, đơn vị công tác, điện thoại, email) về Ban Hợp tác quốc tế (htqt@vnua.edu.vn) trước ngày 15/8/2018 để đăng ký với BTC.

3. Liên hệ: 

Mọi thông tin cần làm rõ, xin mời liên hệ:

Chị Đỗ Hải Minh Ngọc, Phụ trách chương trình

Trung tâm Đào tạo và Hỗ trợ phát triển thị trường công nghệ, Cục PTTTDN

Điện thoại: 0169 6464 366, email: dhmngoc@most.gov.vn.

Ban Hợp tác quốc tế trân trọng thông báo các cán bộ, nhà nghiên cứu trong Học viện quan tâm nộp hồ sơ dự tuyển.

                                                                  

Nơi nhận:

- Các đơn vị thuộc Học viện;

- Lưu HTQT.

KT.TRƯỞNG BAN

Đã ký

Nguyễn Việt Long