HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

BAN HỢP TÁC QUỐC TẾ

----------------

Số: 62/TB-HTQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----------------------------------

Hà Nội, ngày 11 tháng 7 năm 2018

 

THÔNG BÁO

V/v Học bổng du học tại Đại học Yangzte 2018, Trung Quốc

 

Đại học Yangzte, Trung Quốc thông báo cấp học bổng năm thứ nhất cho các bậc đào tạo đại học, sau đại học và học tiếng Trung năm 2018 như sau:

Học bổng chi trả học phí:

- Bậc đại học: 16.000NDT

- Bậc cao học: 20.000NDT

- Bậc tiến sĩ: 22.000NDT

- Học tiếng Trung: 10.000NDT.

Các chương trình đào tạo cấp học bổng:

- Bậc đại học: MBBS, kỹ thuật dân dụng/kỹ thuật điện,

- Bậc cao học: danh mục kèm theo.

- Bậc tiến sĩ: danh mục kèm theo.

Tiêu chuẩn dự tuyển:

- Bậc đại học/học tiếng Trung: Thành tích học tập tốt, điểm tốt nghiệp PTTH từ 70% (7/10) trở lên; kỹ năng nói và viết tiếng Anh tốt; có khả năng tài chính để thanh toán các khoản phí; là sinh viên của Học viện (không chấp nhận sinh viên chuyển trường); độ tuổi trong khoảng thời gian 1/1/1997 - 6/6/2000.

- Bậc cao học: Thành tích học tập bậc đại học từ 80% (8/10); kỹ năng nói và viết tiếng Anh tốt; có khả năng tài chính để thanh toán các khoản phí; đã có bằng đại học; độ tuổi dưới 35.

- Bậc tiến sĩ: Thành tích học tập bậc đại học từ 80% (8/10); kỹ năng nói và viết tiếng Anh tốt; có khả năng tài chính để thanh toán các khoản phí; đã có bằng đại học và cao học; độ tuổi dưới 45.

Hồ sơ dự tuyển:

- Bậc đại học: Đơn dự tuyển, bảng điểm chính thức, bản sao hộ chiếu, chứng nhận kiểm tra sức khỏe đối với sinh viên quốc tế.

- Bậc cao học: Đơn dự tuyển, bằng tốt nghiệp, bảng điểm đại học chính thức, bản sao hộ chiếu, kế hoạch học tập, 2 thư giới thiệu, chứng nhận kiểm tra sức khỏe đối với sinh viên quốc tế.

- Bậc tiến sĩ: Đơn dự tuyển, bằng tốt nghiệp đại học và cao học, bảng điểm chính thức đại học và cao học, bản sao hộ chiếu, 2 thư giới thiệu, chứng nhận kiểm tra sức khỏe đối với sinh viên quốc tế.

- Học tiếng Trung: Đơn dự tuyển, bảng điểm chính thức, bản sao hộ chiếu, chứng nhận kiểm tra sức khỏe đối với sinh viên quốc tế.

Thông tin chương trình: Kèm theo.

Thời hạn dự tuyển: Trước ngày 31/8/2018.

Nộp hồ sơ dự tuyển:

- Ứng viên nộp hồ sơ gốc đến Hogan (Admission Manager), Office of International Exchange & Cooperation, Yangtze University, Add: 1 Nanhuan Road Jingzhou Hubei 434023 China, Tel: 0086 716 8060267, Skype: hogan.hogan988, Email: 1728062063@qq.com.

- Ứng viên nộp hồ sơ bản scan đến Ban Hợp tác quốc tế, Học viện Nông nghiệp Việt Nam (cán bộ phụ trách: Trần Thị Thanh Phương, P.228, tel: 024 62617692, email: tttphuong@vnua.edu.vn) để được hỗ trợ các thủ tục liên quan (nếu cần).

Ban Hợp tác quốc tế trân trọng thông báo đến cán bộ, sinh viên quan tâm đăng ký dự tuyển.

                                                

Nơi nhận:

- Các đơn vị trong Học viện;

- Lưu HTQT.

KT. TRƯỞNG BAN

 

Đã ký

 

 

Nguyễn Việt Long