HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

BAN CTCT&CTSV

______________

Số: 24/ HVN-CTCT&CTSV

V/v xét cấp học bổng Viettel

năm học 2018-2019

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

______________________ 

Hà Nội, ngày 14 tháng 9 năm 2018 

Kính gửi: Ban chủ nhiệm các Khoa     

 

Trong năm học 2018-2019, Tập đoàn quân đội Viettel chi nhánh Gia Lâm tài trợ 10 suất học bổng cho sinh viên Học viện Nông nghiệp Việt Nam, mỗi suất trị giá 2.000.000 đồng. Đối tượng xét cấp học bổng là sinh viên K60, K61, K62 đạt kết quả học tập trong năm học 2017-2018 từ loại Khá trở lên. Ưu tiên các sinh viên có thành tích nghiên cứu khoa học đạt giải cấp Học viện trở lên, đạt giải trong các cuộc thi Khởi nghiệp trong hoặc ngoài nước, có bài báo quốc tế hoặc trình bày tại Hội thảo quốc tế năm học 2017-2018.

Ban CTCT&CTSV kính đề nghị Ban chủ nhiệm các Khoa thông báo cho sinh viên thuộc các đối tượng trên nộp hồ sơ về văn phòng Khoa. Các Khoa lựa chọn 01 sinh viên lập theo mẫu đính kèm gửi về Ban Công tác chính trị và Công tác sinh viên trước 10h00
ngày 20/9/2018.

Hồ sơ bao gồm:

-    01 bản photo Chứng minh thư nhân dân;

-    Bảng điểm năm học 2017-2018 (in từ hệ thống Ban quản lý đào tạo);

-    Giấy xác nhận đạt giải trong các cuộc thi Khởi nghiệp trong hoặc ngoài nước (nếu có);

-    Giấy xác nhận tham gia hội thảo quốc tế, có bài báo quốc tế, hoặc giấy khen nghiên cứu khoa học cấp Học viện trở lên (nếu có).

Chi tiết liên hệ: P101, Nhà hành chính (Số điện thoại: 024.6261.7528)

 

 

Nơi nhận:

- Như trên.

- Lưu CTCT và CTSV.

 

KT.TRƯỞNG BAN

PHÓ TRƯỞNG BAN

(Đã ký)

Vũ Văn Tuấn