HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

BAN CTCT&CTSV

_______________

Số: 27/ HVN-CTCT&CTSV

V/v xét cấp học bổng Vietcombank

năm học 2018-2019

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

____________________ 

Hà Nội, ngày 14 tháng 9 năm 2018 

Kính gửi: Ban chủ nhiệm các Khoa     

 

Trong năm học 2018-2019, Ngân hàng Vietcombank tài trợ 3 suất học bổng cho sinh viên Học viện Nông nghiệp Việt Nam, mỗi suất trị giá 3.000.000 đồng. Đối tượng xét cấp học bổng là sinh viên K63 trúng tuyển vào Học viện Nông nghiệp Việt Nam năm 2018 có hoàn cảnh khó khăn hoặc đặc biệt khó khăn như mồ côi, khuyết tật, tàn tật, gia đình hộ nghèo, hộ cận nghèo…

Ban CTCT&CTSV kính đề nghị Ban chủ nhiệm các Khoa thông báo cho sinh viên thuộc các đối tượng trên nộp hồ sơ về Ban Công tác chính trị và Công tác sinh viên, Phòng 101 nhà hành chính trước 10h00 ngày 20/9/2018.

Hồ sơ bao gồm:

-    Đơn xin cấp học bổng trình bày hoàn cảnh và mục đích sử dụng học bổng;

-    Bản photo Chứng minh thư nhân dân;

-    Giấy xác nhận khuyết tật, mồ côi, gia đình có hoàn cảnh khó khăn, hộ nghèo, hộ cận nghèo… (nếu có).

Chi tiết liên hệ: P101, Nhà hành chính (Số điện thoại: 024.6261.7528)

 

 

Nơi nhận:

- Như trên.

- Lưu CTCT&CTSV, Tmduc(2).

 

KT.TRƯỞNG BAN

PHÓ TRƯỞNG BAN

(Đã ký)

Vũ Văn Tuấn