HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

BAN CTCT&CTSV 

_______________ 

Số: 32 /TB-CTCT&CTSV

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

___________________

Hà Nội, ngày 17 tháng 11 năm 2017

THÔNG BÁO

TỔ CHỨC LỄ TRAO HỌC BỔNG NĂM HỌC 2017-2018

Căn cứ kế hoạch số 1323/KH-HVN ngày 03/11/2017 về việc tổ chức lễ trao học bổng năm học 2017 – 2018 của các nhà tài trợ cho sinh viên Học viện Nông nghiệp Việt Nam, Ban CTCT&CTSV xin trân trọng thông báo kế hoạch tổ chức Lễ trao học bổng cụ thể như sau:

I. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM, TRANG PHỤC

1. Thời gian: 15h30 – 17h00 ngày 20/11/2017 (Chiều thứ 2)

2. Địa điểm: Hội trường C

3. Trang phục:

- Lịch sự, trang trọng.

- Sinh viên mặc áo trắng, quần tối màu, đeo thẻ sinh viên.

II. THÀNH PHẦN

1.      Khách mời

Đại diện các nhà tài trợ trao học bổng cho sinh viên Học viện gồm: Công ty Cổ phần phân bón Đạm Cà Mau, Công ty cổ phần thuốc thú y Đức Hạnh Marphavet, Ngân hàng Agribank – Chi nhánh Gia Lâm, Trung tâm cai nghiệm ma túy Tiêu Vĩnh Ngọc.

2.      Học viện

- Ban Giám đốc;

- Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên Học viện;

- Đại diện các Khoa có sinh viên nhận học bổng;

3.      Sinh viên

- Sinh viên được nhận học bổng của các nhà tài trợ năm học 2017-2018;

- Sinh viên được nhận trợ cấp đột xuất của Học viện năm học 2017-2018.

III. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH

Thời gian

Nội dung

15h00 – 15h30

Đón tiếp khách mời, các thầy cô và sinh viên.

15h30 – 15h40

Khai mạc, giới thiệu đại biểu.

15h40 – 15h45

Phát biểu của đại diện Ban Giám đốc Học viện.

Ban Giám đốc Học viện tặng hoa các nhà tài trợ.

15h45 – 15h50

Phát biểu của đại diện Nhà tài trợ.

Nhà tài trợ tặng chứng nhận học bổng cho Ban Giám đốc Học viện.

15h50 – 16h00

Phát biểu của đại diện sinh viên nhận học bổng.

Sinh viên tặng hoa Nhà tài trợ và Ban Giám đốc Học viện.

16h00 – 16h10

Trao HB Đạm Cà Mau (Danh sách kèm theo)

16h10 – 16h20

Trao HB Marphavet (Danh sách kèm theo)

16h20 – 16h30

Trao HB Agribank (Danh sách kèm theo)

16h30 – 16h40

Trao HB Tiêu Vĩnh Ngọc (Danh sách kèm theo)

16h40 – 16h50

Trao trợ cấp hỗ trợ học tập cho sinh viên (Danh sách kèm theo)

16h50 – 17h00

Bế mạc, chụp ảnh.

Ban CTCT&CTSV kính đề nghị các khoa thông báo kết quả và tạo điều kiện để các sinh viên trên đến tham dự Lễ trao học bổng năm học 2017-2018.

Trân trọng cảm ơn!

 

Nơi nhận:

- Như điều 2;

- Lưu: CTCT&CTSV.

 

KT.TRƯỞNG BAN

PHÓ TRƯỞNG BAN

 

(Đã ký)

 

Nguyễn Thanh Hải