HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

BAN CTCT&CTSV

____________

Số:11 /TB-CTCT&CTSV

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_____________________

Hà Nội, ngày 11 tháng 9 năm 2019

THÔNG BÁO

V/v nộp hồ sơ xét duyệt học bổng Đức Thành năm học 2019-2020

 

Căn cứ thông báo xét học bổng của công ty TNHH Nông nghiệp Công nghệ cao Đức Thành về việc tài trợ và cấp học bổng cho sinh viên Học viện Nông nghiệp Việt Nam năm học 2019-2020, cụ thể như sau:

1.      Đối tượng: Là sinh viên K64 Học viện Nông nghiệp Việt Nam đạt 2 điều kiện sau:

-    Đạt kết quả thi THPTQG năm 2019 từ 21,0 điểm trở lên với một trong các tổ hợp của ngành học trúng tuyển.

-    Sinh viên có hoàn cảnh khó khăn (đối tượng tật nguyền, chính sách, mồ côi, gia đình đặc biệt khó khăn về kinh tế, con em dân tộc…)

3. Hồ sơ xét chọn

-    Đơn xét học bổng (Theo mẫu);

-    Phiếu kết quả thi THPTQG năm 2019 (Bản photo).

-    Giấy chứng chậm hoàn cảnh khó khăn có xác nhận của các cơ quan có thể thẩm quyền.

4. Thời gian nộp hồ sơ

-    Nhận hồ sơ đến hết ngày 18/9/2019 tại Phòng 101, Nhà hành chính.

Ban Công tác chính trị và Công tác sinh viên kính đề nghị các sinh viên đủ tiêu chuẩn nhận học bổng nộp hồ sơ về P101 Nhà hành chính trước 12h00 ngày 18 tháng 9 năm 2019.

 

Nơi nhận:

- Ban chủ nhiệm các Khoa.

- Lưu CTCT và CTSV.

KT. TRƯỞNG BAN

PHÓ TRƯỞNG BAN

(Đã ký)

Dương Thành Huân