HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

BAN CTCT&CTSV

______________

Số: 09/TB-CTCT&CTSV

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

___________________

Hà Nội, ngày tháng 9 năm 2019

THÔNG BÁO

V/v nộp hồ sơ xét duyệt học bổng Đạm Cà Mau năm học 2019-2020


Căn cứ công văn số 912/PVCFC-TTTT ngày 20 tháng 8 năm 2019 về việc trao học bổng cho sinh viên năm học 2019-2020, Công ty Cổ phần phân bón Cà Mau (PVCFC) tiếp tục tài trợ 25 suất học bổng “Đạm Cà Mau – Hạt Ngọc Mùa Vàng” cho sinh viên Học viện Nông nghiệp Việt Nam, mỗi suất trị giá 7.000.000 đồng.

1.      Đối tượng nhận học bổng

Sinh viên thuộc các khoa Nông học (10 suất), ngành Kinh tế nông nghiệp (khoa Kinh tế và Phát triển nông thôn) (05 suất), khoa Công nghệ sinh học (10 suất).

- Đối với sinh viên K64 thuộc 01 trong 02 hoặc cả hai nhóm điều kiện sau:

·     Điểm thi THPTQG năm 2019 đạt từ 21,0 điểm trở lên đối với một trong các tổ hợp ngành đang học tại Học viện.

·     Sinh viên khuyết tật, tàn tật, mồ côi hoặc gia đình có hoàn cảnh khó khăn, hộ nghèo hoặc cận nghèo.

- Đối với sinh viên K62, K63 thuộc 01 trong 04 nhóm điều kiện sau:

·     Học lực Xuất sắc, điểm rèn luyện từ Tốt trở lên.

·     Học lực Khá trở lên và gia đình hoàn cảnh khó khăn thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo hoặc sinh viên khuyết tật, tàn tật, mồ côi.

·     Có ý tưởng được công nhận hoặc đạt từ giải Khuyến khích trở lên trong các cuộc thi Khởi nghiệp cấp Tỉnh/Quốc gia trong năm 2019.

·     Có đề tài nghiên cứu khoa học thuộc lĩnh vực nông nghiệp đạt giải cấp Bộ trở lên trong hoặc ngoài nước năm 2019.

2.      Thủ tục hồ sơ

- Photo xác nhận điểm thi THPTQG năm 2019 đối với sinh viên K64 hoặc Photo Bảng điểm năm học 2018-2019 của sinh viên K62, K63;

- Đơn xin xét học bổng (theo mẫu kèm theo);

- Giấy chứng nhận gia đình hộ nghèo, hộ cận nghèo (photo công chứng) hoặc giấy chứng nhận hoàn cảnh khó khăn: mồ côi, khuyết tật, hoàn cảnh khó khăn … (nếu có);

- Minh chứng đạt giải cuộc thi Khởi nghiệp từ cấp Tỉnh trở lên (nếu có);

- Minh chứng đạt giải đề tài nghiên cứu khoa học thuộc lĩnh vực Nông nghiệp từ cấp Bộ trở lên trong hoặc ngoài nước năm 2019 (nếu có).

Ban Công tác chính trị và Công tác sinh viên thông báo cho tất cả sinh viên các Khoa: Nông học, Kinh tế và Phát triển nông thôn, Công nghệ sinh học đủ tiêu chuẩn nhận học bổng nộp hồ sơ về Văn phòng Khoa để xét tuyển. Các Khoa lựa chọn sinh viên đáp ứng đủ điều kiện, lập danh sách theo mẫu (kèm theo) và gửi kèm hồ sơ về Ban Công tác chính trị và Công tác sinh viên (P101 - Nhà hành chính) trước ngày 18 tháng 9 năm 2019.


Nơi nhận:

- Ban chủ nhiệm các Khoa.

- Lưu CTCT và CTSV.

KT. TRƯỞNG BAN

PHÓ TRƯỞNG BAN

(Đã ký)

Dương Thành Huân