HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

BAN CTCT&CTSV

_______________

Số: /TB-CTCT&CTSV

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

____________________

Hà Nội, ngày tháng 9 năm 2018

THÔNG BÁO

V/v nộp hồ sơ xét duyệt học bổng Đạm Cà Mau năm học 2018-2019

 

Căn cứ công văn số 1354/PVCFC-TTTT về việc trao học bổng cho sinh viên năm học 2018-2019, Công ty Cổ phần phân bón Cà Mau (PVCFC) tiếp tục tài trợ 30 suất học bổng “Đạm Cà Mau – Hạt Ngọc Mùa Vàng” cho sinh viên Học viện Nông nghiệp Việt Nam, mỗi suất trị giá 7.000.000 đồng.

1.      Đối tượng nhận học bổng

Sinh viên thuộc các khoa Nông học (10 suất), khoa Kinh tế và Phát triển nông thôn
(10 suất), khoa Công nghệ sinh học (5 suất), khoa Kế toán và Quản trị kinh doanh (5 suất).

-    Đối với sinh viên K63:

·   Điểm THPTQG năm 2018 từ 20 điểm trở lên hoặc điểm Học bạ lớp 12 từ 25 điểm trở lên.

·   Ưu tiên sinh viên khuyết tật, tàn tật, mồ côi hoặc gia đình có hoàn cảnh khó khăn, hộ nghèo, cận nghèo.

-    Đối với sinh viên K62, K61 thuộc 1 trong các tiêu chí sau:

·   Học lực Xuất sắc, tích cực tham gia hoạt động xã hội, của Học viện, của Khoa.

·   Học lực Khá trở lên và gia đình hoàn cảnh khó khăn thuộc hộ nghèo, cận nghèo.

·   Đạt giải thưởng trong các cuộc thi Khởi nghiệp cấp Tỉnh trở lên.

·   Có đề tài nghiên cứu khoa học thuộc lĩnh vực nông nghiệp đạt giải cấp Bộ trở lên trong hoặc ngoài nước.

2. Thủ tục hồ sơ

-    Sơ yếu lý lịch (có xác nhận của chính quyền địa phương hoặc của Học viện);

-    Photo xác nhận điểm thi THPTQG năm 2018 hoặc photo học bạ đối với sinh viên K63 hoặc Photo Bảng điểm năm học 2017-2018 của sinh viên K61, K62;

-    Chứng minh thư nhân dân (bản photo);

-    Giấy chứng nhận gia đình hộ nghèo, hộ cận nghèo hoặc giấy chứng nhận hoàn cảnh khó khăn (nếu có);

-    Minh chứng đạt giải cuộc thi Khởi nghiệp thuộc lĩnh vực Nông nghiệp từ cấp Tỉnh trở lên (nếu có);

-    Minh chứng đề tài nghiên cứu khoa học thuộc lĩnh vực Nông nghiệp đạt giải từ cấp Bộ trở lên trong hoặc ngoài nước (nếu có).

Ban Công tác chính trị và Công tác sinh viên kính đề nghị các khoa Nông học, khoa Kinh tế và Phát triển nông thôn, khoa Công nghệ sinh học, khoa Kế toán và Quản trị kinh doanh thông báo cho tất cả sinh viên đủ tiêu chuẩn nhận học bổng nộp hồ sơ về Văn phòng Khoa trước 15h00 ngày 20 tháng 9 năm 2018. Các Khoa lập danh sách theo mẫu và gửi kèm hồ sơ sinh viên về Ban Công tác chính trị và Công tác sinh viên trước ngày 22 tháng 9
năm 2018.

 

 

Nơi nhận:

- Ban chủ nhiệm các Khoa.

- Lưu CTCT và CTSV.

TL.GIÁM ĐỐC

KT.TRƯỞNG BAN CTCT&CTSV

PHÓ TRƯỞNG BAN

 

 

Vũ Văn Tuấn