HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

BAN CTCT&CTSV

_______________

Số: 28 /TB-CTCT&CTSV

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_____________________

Hà Nội, ngày 18 tháng 9 năm 2018

THÔNG BÁO

V/v nộp hồ sơ xét duyệt học bổng CP Việt Nam năm học 2018-2019

 

Năm học 2018-2019, Công ty cổ phần Chăn nuôi C.P Việt Nam Việt Nam tiếp tục tài trợ 15 suất học bổng CP Việt Nam cho sinh viên Học viện Nông nghiệp Việt Nam với mỗi suất trị giá 2.000.000 đồng.

1.  Đối tượng nhận học bổng

Sinh viên thuộc các khoa Công nghệ thực phẩm (10 suất), khoa Chăn nuôi (10 suất), khoa Thú y (10 suất) có 1 trong 2 điều kiện như sau:

-    Sinh viên khuyết tật, tàn tật, mồ côi hoặc gia đình có hoàn cảnh khó khăn, hộ nghèo, cận nghèo;

-    Sinh viên có kết quả học tập tốt từ 3.2 trở lên và các học phần tiếng Anh đều đạt từ B.

2. Thủ tục hồ sơ

-    Photo Bảng điểm các năm học;

-    Photo Chứng minh thư nhân dân;

-    Giấy chứng nhận gia đình hộ nghèo, hộ cận nghèo hoặc giấy chứng nhận hoàn cảnh khó khăn (nếu có);

-    Chứng chỉ tiếng Anh (nếu có).

Ban Công tác chính trị và Công tác sinh viên kính đề nghị các khoa Chăn nuôi, khoa Công nghệ thực phẩm, khoa Thú y thông báo cho tất cả sinh viên đủ tiêu chuẩn nhận học bổng nộp hồ sơ về Văn phòng Khoa trước 15h00 ngày 25 tháng 9 năm 2018. Các Khoa lập danh sách theo mẫu và gửi kèm hồ sơ sinh viên về Ban Công tác chính trị và Công tác sinh viên trước 15h00 ngày 26 tháng 9 năm 2018.

 

Nơi nhận:

- Ban chủ nhiệm các Khoa.

- Lưu CTCT và CTSV.

KT.TRƯỞNG BAN

PHÓ TRƯỞNG BANVũ Văn Tuấn