HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

BAN CTCT&CTSV

_______________

Số: 10/TB-CTCT&CTSV

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_____________________

Hà Nội, ngày 11 tháng 9 năm 2019

THÔNG BÁO

V/v nộp hồ sơ xét duyệt học bổng Cargill năm học 2019-2020

 

Năm học 2019-2020, Công ty TNHH Cargill Việt Nam tiếp tục tài trợ 10 suất học bổng Cargill cho sinh viên Học viện Nông nghiệp Việt Nam với mỗi suất trị giá 5.000.000 đồng.

1.  Đối tượng nhận học bổng

Sinh viên thuộc các khoa Chăn nuôi (04 suất), khoa Thủy sản (02 suất), khoa Thú y
(04 suất) có đủ điều kiện như sau:

-    Sinh viên năm thứ 3, thứ 4 hoặc năm cuối;

-    Điểm trung bình chung tích lũy từ 2.5 trở lên;

-    Điểm rèn luyện kỳ 1 năm học 2018-2019 từ mức Khá trở lên;

-    Tích cực tham gia hoạt động ngoại khóa, CLB sinh viên, tham gia hỗ trợ các hoạt động của Khoa, của Học viện;

-    Ưu tiên sinh viên khuyết tật, tàn tật, mồ côi hoặc gia đình có hoàn cảnh khó khăn, gia đình thuộc hộ nghèo hoặc cận nghèo;

-    Ưu tiên sinh viên có tiếng Anh tốt.

Lưu ý: Sinh viên đã từng nhận học bổng Cargill không được xét học bổng đợt này.

2. Thủ tục hồ sơ

-    Photo Bảng điểm tích luỹ (trên trang Daotao.vnua.edu.vn);

-    Đơn xin học bổng (theo mẫu);

-    Giấy xác nhận tích cực tham gia hoạt động ngoại khóa hoặc hoạt động Đoàn – Hội sinh viên tại Học viện (nếu có);

-    Giấy xác nhận khuyết tật, tàn tật, mồ côi hoặc gia đình có hoàn cảnh khó khăn, gia đình thuộc hộ nghèo hoặc cận nghèo (nếu có);

-    Chứng chỉ tiếng Anh (nếu có).

Ban Công tác chính trị và Công tác sinh viên thông báo tới tất cả sinh viên các Khoa: Chăn nuôi, Thủy sản, Thú y đủ điều kiện xét học bổng nộp hồ sơ về Văn phòng Khoa trước 11h30 ngày 18/9/2019. Các Khoa tổng hợp hồ sơ với số lượng khoa Chăn nuôi (08 hồ sơ), khoa Thủy sản (04 hồ sơ), khoa Thú y (08 hồ sơ) để nhà tài trợ phỏng vấn và xét chọn theo số suất học bổng như trên. Thời gian phỏng vấn dự kiến 08h00-11h30 ngày 20/9/2019.

 

Nơi nhận:

- Ban chủ nhiệm các Khoa.

- Lưu CTCT và CTSV.

KT. TRƯỞNG BAN

PHÓ TRƯỞNG BAN

(Đã ký)

Dương Thành Huân