HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

BAN CTCT&CTSV

_______________

Số: 19/TB-CTCT&CTSV

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

____________________

Hà Nội, ngày 10 tháng 9 năm 2018

THÔNG BÁO

V/v nộp hồ sơ xét duyệt học bổng Cargill năm học 2018-2019

 

Năm học 2018-2019, Công ty TNHH Cargill Việt Nam tiếp tục tài trợ 15 suất học bổng Cargill cho sinh viên Học viện Nông nghiệp Việt Nam với mỗi suất trị giá 5.000.000 đồng.

1.      Đối tượng nhận học bổng

Sinh viên thuộc các khoa Chăn nuôi (5 suất), khoa Thủy sản (5 suất), khoa Thú y
(5 suất) có đủ điều kiện như sau:

-    Sinh viên năm thứ 3, thứ 4 hoặc năm cuối;

-    Điểm tích lũy trung bình từ 2.5 trở lên;

-    Tích cực tham gia hoạt động ngoại khóa;

-    Ưu tiên sinh viên khuyết tật, tàn tật, mồ côi hoặc gia đình có hoàn cảnh khó khăn, hộ nghèo, cận nghèo;

-    Ưu tiên sinh viên có tiếng Anh tốt.

2.      Thủ tục hồ sơ

-    Photo Bảng điểm các năm học;

-    Photo Chứng minh thư nhân dân;

-    Giấy xác nhận tích cực tham gia hoạt động ngoại khóa hoặc hoạt động Đoàn – Hội sinh viên tại Học viện (nếu có);

-    Giấy chứng nhận gia đình hộ nghèo, hộ cận nghèo hoặc giấy chứng nhận hoàn cảnh khó khăn (nếu có);

-    Chứng chỉ tiếng Anh (nếu có).

Ban Công tác chính trị và Công tác sinh viên kính đề nghị các khoa Chăn nuôi, khoa Thủy sản, khoa Thú y thông báo cho tất cả sinh viên đủ tiêu chuẩn nhận học bổng nộp hồ sơ về Văn phòng Khoa trước 15h00 ngày 21 tháng 9 năm 2018. Các Khoa lập danh sách theo mẫu và gửi kèm hồ sơ sinh viên về Ban Công tác chính trị và Công tác sinh viên trước 15h00 ngày 26 tháng 9 năm 2018.

 

 

Nơi nhận:

- Ban chủ nhiệm các Khoa.

- Lưu CTCT và CTSV.

TL.GIÁM ĐỐC

KT.TRƯỞNG BAN CTCT&CTSV

PHÓ TRƯỞNG BAN 

 

 

Vũ Văn Tuấn