HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

BAN CTCT&CTSV

______________

Số: 13/TB-CTCT&CTSV

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

______________________

Hà Nội, ngày 19 tháng 9 năm 2019

THÔNG BÁO

Kết quả xét cấp học bổng học bổng Thủ khoa, Á khoa tuyển sinh Đại học năm 2019

 

Căn cứ kế hoạch và kết quả xét cấp học bổng Thủ khoa, Á khoa tuyển sinh Đại học năm 2019 vòng phỏng vấn, Học viện Nông nghiệp Việt Nam thông báo kết quả như sau:

TT

Họ và tên

MSV

Lớp

Kết quả

Ghi chú

1

Trần Đức Minh

640001

K64KTTCE

Thủ khoa

 

2

Trần Thị Châu Giang

642888

K64TYE

Á khoa

 

3

Nguyễn Thị Thu Hiền

640979

K64CNSHE

Á khoa

 

4

Đỗ Thị Mai

646533

K64KDTPA

Á khoa

 

5

Nguyễn Anh Thư

646009

K64CNTPD

Á khoa

 

6

Đỗ Thị Nhung

645892

K64CNTPD

Á khoa

 

Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ:

Ban Công tác Chính trị và Công tác sinh viên, phòng 101, Nhà Hành chính, Học viện Nông nghiệp Việt Nam. SĐT: 024.6261.7528 / 0932.001.000. Email: tmduc@vnua.edu.vn.

 

Nơi nhận:

- Các Khoa CM, Ban HTQT, Ban QLĐT;

- Lưu CTCT và CTSV.

TRƯỞNG BAN

(Đã ký)   Nguyễn Tất Thắng