HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

BAN HỢP TÁC QUỐC TẾ

----------------

Số: 79 /TB-HTQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----------------------------------

Hà Nội, ngày 24 tháng 12 năm 2018

 

THÔNG BÁO

V/v Các chương trình trao đổi sinh viên năm 2019

tại ĐH Ryukyus – Nhật Bản

Trường Đại học Ryukyus – Nhật Bản (www.u-ryuku.ac.jp) thông báo Chương trình Trao đổi thường niên ngắn hạn năm 2019 (Short-term Regular Exchange Program – STRP) và Chương trình trao đổi sinh viên ngắn hạn tại ĐH Ryukyus (University of the Ryukyus Short term Student Exchange Program – USEP) tuyển sinh kỳ học thu tháng 10/2019. 

Thông tin về các chương trình trao đổi: Thông tin về các chương trình trao đổi cập nhật nhất được tham khảo tại website: http://isu.u-ryukyu.ac.jp/future-students/applicant-guidelines-forms/?lang=en.

Thời hạn dự tuyển (tính theo ngày ĐH Ryukyus nhận được hồ sơ chính thức): Chủ nhật, ngày 31/3/2019. 

Học bổng Japan Student Services Organization (học bổng JASSO):

Sinh viên dự tuyển học bổng JASSO cho các chương trình trao đổi trên cần đáp ứng các tiêu chuẩn tối thiểu sau đây:

-  Là sinh viên mang quốc tịch của quốc gia có quan hệ ngoại giao với Nhật Bản;

-  Không mang quốc tịch Nhật Bản tại thời điểm dự tuyển;

-  Có thỏa thuận trao đổi sinh viên ký với Trường ĐH Ryukyus;

-  Có tư cách đạo đức tốt;

-  Có thành tích học tập tốt (CGPA 2.30/3.00 trở lên);

-  Điều kiện tài chính khó khăn để chi trả cho sinh viên học tập tại Nhật Bản

-  Được tiếp tục học tập/cấp bằng tại trường đại học đã cử sinh viên đi trao đổi;

-  Có khả năng được cấp visa loại “college student” trong thời gian học tập tại Nhật Bản.

Sinh viên được học bổng JASSO sẽ nhận tài trợ không quá 80.000yen/tháng. Sinh viên được cấp học bổng JASSO sẽ được lưu ý trong giấy báo trúng tuyển. Thông báo cấp học bổng JASSO thường muộn hơn thông báo trúng tuyển. Nếu không được nhận học bổng JASSO, sinh viên có nguyện vọng tham gia Chương trình sẽ tự chi trả kinh phí từ nguồn khác. 

Quy trình dự tuyển

1.   Sinh viên tải mẫu đơn dự tuyển (mẫu 1 và mẫu 2-5);

2.   Sinh viên chịu trách nhiệm hoàn thành đơn;

3.   Sinh viên gửi hồ sơ gồm: file nhập dữ liệu mẫu 1 (nhập thông tin trực tiếp trên file định dạng pdf) và bản scan định dạng file pdf mẫu 2 - 5, dung lượng trong khoảng 600KB đến 1700KB.

4.   Sinh viên nộp hồ sơ bản gốc qua đường bưu điện.

Liên hệ và nộp hồ sơ:

- Bản gốc và bản scan hồ sơ được gửi đến ông Kunimitsu SOMA, email: kotanryu@to.jim.u-ryukyu.ac.jp, International Student Unit, Global Education Center, University of the Ryukyus, 1 Senbaru, Nishihara-cho, Nakagami-gun, Okinawa, 903-0213 Japan;

- Bản scan hồ sơ được gửi đến Ban Hợp tác quốc tế, Học viện Nông nghiệp Việt Nam (cán bộ phụ trách: Trần Thị Thanh Phương, P. 228, Nhà Hành chính, tel: +84 (0)24 62617692/62617543, email: tttphuong@vnua.edu.vn) để được hỗ trợ các thủ tục liên quan. 

Ban Hợp tác quốc tế trân trọng thông báo sinh viên quan tâm dự tuyển.

                                                                    

Nơi nhận:

- Các khoa;

- Lưu HTQT.

KT. TRƯỞNG BAN

 

Đã ký

 

 

Nguyễn Việt Long