HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

BAN HỢP TÁC QUỐC TẾ

_________________________

Số: 73/TB-HTQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

_______________________________

Hà Nội, ngày 11 tháng 10 năm 2018

 

 

THÔNG BÁO

V/v Khóa đào tạo DIES về viết đề xuất cho các tài trợ nghiên cứu

tại Philippines năm 2019

 

Đại học Cologne, DAAD và HRK hợp tác với các đối tác địa phương thông báo Khóa đào tạo DIES về viết đề xuất cho các tài trợ nghiên cứu: Đào tạo định hướng thực tế cho các nhà nghiên cứu tại Philippines năm 2019. Mục tiêu của chương trình DIES ProGRANT là đào tạo các nhà nghiên cứu và các tiến sĩ trẻ trong việc xây dựng đề xuất nghiên cứu triển vọng cho các tài trợ nghiên cứu trong nước và quốc tế. Chương trình cũng giúp thúc đẩy mối quan hệ hợp tác nghiên cứu quốc tế giữa các quốc gia trong khu vực và trên thế giới.

Các khóa học:

1. Hội thảo chuyên đề I: 4/03/2019 – 8/03/2019 tại Philippines

2. Học trực tuyến (E-Learning Module): tháng 3 – 5/2019

3. Hội thảo chuyên đề II: 7/10/2019 – 11/10/2019 tại Philippines 

Điều kiện tham gia:

-    Là cán bộ nghiên cứu trẻ;

-    Có bằng tiến sĩ hoặc có kinh nghiệm nghiên cứu tương đương;

-    Có liên kết hoặc làm việc tại một cơ sở giáo dục ở Philippines hoặc Việt Nam;

-    Khả năng giao tiếp và viết tiếng Anh thành thạo;

Chỉ tiêu: 30 người

Kinh phí:

-    DAAD sẽ tài trợ chi phí đi lại quốc tế Việt Nam-Philippines, ăn, ở và lệ phí khóa học tại Philippines;

-    Cá nhân tự chi trả phí đi lại nội địa tại Việt Nam (đi và đến sân bay), lệ phí visa (nếu có), bảo hiểm và sinh hoạt phí tại Philippines.

Thời hạn: 11:00 (giờ Đức), ngày 9/11/2018.

Thông tin chi tiết về quy trình và cách thức ứng tuyển, vui lòng xem tại file đính kèm hoặc truy cập website http://proposalwriting.globalsouth.uni-koeln.de.

Ban Hợp tác quốc tế trân trọng thông báo các cán bộ, giảng viên trong Học viện quan tâm tham gia dự tuyển.

Nơi nhận:

- Các đơn vị thuộc Học viện;

- Nhóm TS tốt nghiệp tại Philippines;

- Lưu: HTQT

TRƯỞNG BAN