HỘI ĐỒNG HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM KHÓA I

Danh sách thành viên Hội đồng Học viện Nông nghiệp Việt Nam khóa I

(nhiệm kỳ 2016 - 2021)

(Theo Quyết định số 2580/QĐ-BNN-TCCB ngày 01 tháng 7 năm 2015; Quyết định số 925/QĐ-BNN-TCCB ngày 22 tháng 3 năm 2016 và Quyết định số 1000/QĐ-HVN ngày 27 tháng 3 năm 2019

của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

 

Lễ công bố Quyết định thành lập Hội đồng Học viện Nông nghiệp Việt Nam

 

  1. Ông Trần Đức Viên, Giáo sư, Tiến sĩ, Học viện Nông nghiệp Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng  
  2. Ông Vũ Văn Liết, Giáo sư, Tiến sĩ, Viện Nghiên cứu và Phát triển cây trồng, Học viện Nông nghiệp Việt Nam, Thư ký Hội đồng;
  3. Bà Nguyễn Thị Lan, Giám đốc Học viện, BT Đảng ủy nhiệm kỳ XXIX, Học viện Nông nghiệp Việt Nam;
  4. Ông Phạm Văn Cường, Phó Giám đốc Học viện, Học viện Nông nghiệp Việt Nam;
  5. Ông Nguyễn Tất Thắng, Chủ tịch Công đoàn Học viện, Học viện Nông nghiệp Việt Nam;
  6. Bà Đỗ Thị Kim Hương, Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Học viện Nông nghiệp Việt Nam;
  7. Ông Nguyễn Thế Hùng, Phó Giáo sư, Tiến sĩ, Khoa Nông học, Học viện Nông nghiệp Việt Nam;
  8. Bà Nguyễn Thị Thanh Thủy, Trưởng Ban phụ trách Ban Tổ chức cán bộ, Học viện Nông nghiệp Việt Nam;
  9. Ông Đinh Văn Chỉnh, Phó Giáo sư, Tiến sĩ, Khoa Chăn nuôi, Học viện Nông nghiệp Việt Nam;
  10. Ông Trịnh Đình Thâu, Trưởng Khoa Thú y, Học viện Nông nghiệp Việt Nam;
  11. Ông Nguyễn Văn Dung, Phó Giáo sư, Tiến sĩ, Khoa Quản lý đất đai, Học viện Nông nghiệp Việt Nam;
  12. Ông Đỗ Nguyên Hải, Giám đốc Trung tâm Tư vấn KHCN tài nguyên môi trường, Học viện Nông nghiệp Việt Nam;
  13. Ông Lê Minh Lư, Trưởng Khoa Cơ Điện, Học viện Nông nghiệp Việt Nam;
  14. Ông Trần Đình Thao, Giám đốc Viện Kinh tế và Phát triển, Học viện Nông nghiệp Việt Nam;
  15. Ông Bùi Trần Anh Đào, Phó Trưởng Khoa Thú y, Học viện Nông nghiệp Việt Nam;
  16. Ông Phạm Bảo Dương, Phó Trưởng Khoa phụ trách Khoa Kinh tết và Phát triển nông thôn, Học viện Nông nghiệp Việt Nam;
  17. Ông Lê Quốc Doanh, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
  18. Ông Đinh Cao Khuê, Tổng Giám đốc, Công ty Cổ phần thực phẩm xuất khẩu Đồng Giao;
  19. Ông Trần Đức Hạnh, Tổng Giám đốc, Công ty Cổ phần thuốc thú y MARPHAVET;
  20. Ông Nguyễn Văn Bộ, Phó Giáo sư, Tiến sĩ, Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam, Bộ Nông nghiệp và PTNT;
  21. Ông Lê Văn Lịch, Phó Tổng Cục trưởng, Tổng Cục Quản lý đất đai, Bộ Tài nguyên và Môi trường;
  22. Ông Hoàng Thanh Vân, Cục trưởng, Cục Chăn nuôi, Bộ Nông nghiệp và PTNT.
 1.  

HVN

Học viện
Nông nghiệp Việt Nam

 

Địa chỉ: Trâu Quỳ - Gia Lâm - Hà Nội
ĐT: 84.024.62617586 - Fax: 84 024 62617586 / webmaster@vnua.edu.vn  | Sitemap