Đặng Văn Quế

Bí thư đảng uỷ nhiệm kỳ

1956 - 1960

Chu Văn Biên

Bí thư đảng uỷ nhiệm kỳ

1961 - 1963

Nguyễn Đông

Bí thư đảng uỷ nhiệm kỳ

1964 - 1965

Vũ Văn Tụ

Bí thư đảng uỷ nhiệm kỳ

1965 - 1967

Nguyễn Đăng

Bí thư đảng uỷ nhiệm kỳ

1968 - 1973

Phạm Ngọc Kình

Bí thư đảng uỷ nhiệm kỳ

1973 - 1980

Vũ Nguyên Quyền

Bí thư đảng uỷ nhiệm kỳ

1981 - 1982

Nguyễn Đức Bình

Bí thư đảng uỷ nhiệm kỳ

1982 - 1984

Đào Văn Kính

Bí thư đảng uỷ nhiệm kỳ

1985 - 1987

Nguyễn Thị Phương Diệp

Bí thư đảng uỷ nhiệm kỳ

1987 - 1989

GS.TS. Trần Đình Đằng

Bí thư đảng uỷ nhiệm kỳ

1990 - 1993

PGS.TS.NGUT. Phan Xuân Vận

Bí thư đảng uỷ nhiệm kỳ

1993 - 1995

PGS.TS.NGUT. Nguyễn Nguyên Cự

Bí thư đảng uỷ nhiệm kỳ

1995 - 2001

PGS.TS. Nguyễn Văn Muốn

Bí thư đảng uỷ nhiệm kỳ

2001 - 2003

PGS.TS. Nguyễn Hữu Ngoan

Bí thư đảng uỷ nhiệm kỳ

2003 - 2006

GS.TS. Vũ Văn Liết

Bí thư đảng uỷ nhiệm kỳ

2006 - 2014

  

GS.TS. Nguyễn Thị Lan

Bí thư đảng uỷ nhiệm kỳ

2015 - 2020