TT

Họ và tên

Đơn vị

Chức vụ

1

Nguyễn Thị Lan

Ban Giám đốc

UVTV, Bí thư Đảng ủy

2

Phạm Văn Cường

Ban Giám đốc

UVTV, Phó Bí thư Đảng ủy

3

Vũ Ngọc Huyên

Khoa LLCT&XH

UVTV, Phó Bí thư Đảng ủy

4

Nguyễn Tất Cảnh

Khoa Nông học

UVTV, Chủ nhiệm UBKT Đảng uỷ

5

Nguyễn Xuân Trạch

Khoa Chăn nuôi

UV Thường vụ

6

Trần Hữu Cường

Khoa Kế toán & QTKD

UV BCH

7

Phạm Bảo Dương

Khoa Kinh tế và PTNT

UV BCH

8

Bùi Trần Anh Đào

Khoa Thú y

UV BCH

9

Cao Việt Hà

Khoa Quản lý đất đai

UV BCH

10

Phạm Văn Hùng

Ban Tài chính và Kế toán

UV BCH

11

Đỗ Thị Kim Hương

Đoàn Thanh niên HV

UV BCH

12

Lê Minh Lư

Khoa Cơ – Điện

UV BCH

13

Trần Đình Thao

Khoa Kinh tế và PTNT

UV BCH

14

Nguyễn Thị Thanh Thủy

Ban Tổ chức cán bộ

UV BCH

 
-  Uỷ ban Kiểm tra Đảng ủy gồm 05 đồng chí :

TT

Họ và tên

Đơn vị

Chức vụ

1

Nguyễn Tất Cảnh

Khoa Nông học

Chủ nhiệm

2

Nguyễn Viết Đăng

Khoa KT&PTNT

Uỷ viên

3

Giang Trung Khoa

Khoa CNTP

Uỷ viên

4

Vũ Thị Thanh Huyền

Ban CTCT&CTSV

Uỷ viên

5

Lê Minh Lư

Khoa Cơ-Điện

Uỷ viên