Chức vụ: Giám đốc
GS.TS Nguyễn Thị Lan
- Email: nguyenlan@vnua.edu.vn
- ĐT: 024.62617755
*/Trách nhiệm

a) Lĩnh vực công tác: Lãnh đạo và quản lý chung các hoạt động của Học viện, chỉ đạo chiến lược phát triển và kế hoạch chung của Học viện, công tác tổ chức cán bộ và bảo vệ chính trị nội bộ, đào tạo, tài chính, dự án đầu tư, cơ sở vật chất, nội vụ (bao gồm hành chính, pháp chế, thanh tra...), quyết định giao và thu hồi quyền sử dụng đất đai của Học viện, hợp tác quốc tế, đối ngoại và công tác vì sự tiến bộ của phụ nữ, quảng bá Học viện và công tác phát ngôn của Học viện.

b) Trực tiếp quản lý các đơn vị/tổ chức:

- Các khoa: Thú y, Chăn nuôi, Sư phạm và Ngoại ngữ, Kinh tế và Phát triển nông thôn, Kế toán và Quản trị kinh doanh, Môi trường, Quản lý đất đai, Công nghệ thực phẩm, Công nghệ sinh học, Cơ Điện.

- Các ban chức năng và tương đương: Ban Tổ chức cán bộ, Ban Tài chính và Kế toán, Ban Quản lý cơ sở vật chất và Đầu tư, Ban Hợp tác quốc tế, Ban Quản lý đào tạo, Ban Thanh tra, Trung tâm Đảm bảo chất lượng, Văn phòng Học viện, Trung tâm Quan hệ công chúng và Hỗ trợ sinh viên.

- Các viện, trung tâm, công ty: Trung tâm Ngoại ngữ và Đào tạo quốc tế, Trung tâm Cung ứng nguồn nhân lực, Trung tâm Tin học Học viện Nông nghiệp Việt Nam, Trung tâm Đào tạo kỹ năng mềm, Công ty TNHH một thành viên Giáo dục Nông nghiệp Việt Nam.

- Các tổ chức đoàn thể: Công đoàn Học viện.

c) Chủ tài khoản số 1.

Chức vụ: Phó Giám đốc
GS.TS Phạm Văn Cường
- Email: pvcuong@vnua.edu.vn
- ĐT: 024.62617756

*/Trách nhiệm

a) Lĩnh vực công tác: Phụ trách công tác nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, chuyển giao khoa học công nghệ, liên kết trong hoạt động khoa học công nghệ và đào tạo địa phương, công tác đảm bảo chất lượng, chính trị - tư tưởng, trang thông tin điện tử của Học viện, quảng bá  quốc tế, thư viện, xuất bản, giáo trình, tạp chí, y tế, quốc phòng - an ninh, phòng chống cháy nổ, phòng chống thiên tai. Đôn đốc và chịu trách nhiệm việc sử dụng đất đai, dịch vụ của Học viện, công tác học sinh - sinh viên, quản lý chung các viện, trung tâm, công ty và một số công tác khác do Giám đốc Học viện phân công.

b) Trực tiếp quản lý các đơn vị/tổ chức:

- Các khoa: Nông học, Công nghệ thông tin, Giáo dục quốc phòng, Thủy sản, Lý luận chính trị và Xã hội.

- Các ban chức năng và tương đương: Ban Khoa học và Công nghệ, Ban Công tác chính trị và Công tác sinh viên Trung tâm Đảm bảo chất lượng, Trung tâm Thông tin Thư viện Lương Định Của, Nhà xuất bản Học viện Nông nghiệp, Trung tâm Giáo dục Thể chất và Thể thao, Trạm Y tế.

- Các viện, trung tâm, công ty: Tất cả các viện, trung tâm, công ty trong Học viện (trừ các viện, trung tâm, công ty do Giám đốc Học viện quản lý nêu tại mục b) khoản 1 Điều này).

- Các tổ chức đoàn thể: Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Học viện, Hội Sinh viên Học viện, Ban Chỉ huy quân sự Học viện.

c) Được ký hợp đồng, thanh lý hợp đồng và duyệt chi các khoản mà nội dung, khối lượng và định mức đã được quy định trong Quy định Quản lý nguồn thu và chi tiêu nội bộ hoặc dự toán kinh phí đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt có giá trị đến 500.000.000 đồng (VND) trong các lĩnh vực phụ trách hoặc khi được Giám đốc phân công, ủy quyền.

d) Chủ tài khoản số 2. Được ký duyệt thanh, quyết toán các khoản thu, chi có giá trị dưới 500.000.000 đồng (VND) hoặc được Giám đốc ủy quyền.

HVN

Học viện
Nông nghiệp Việt Nam

 

Địa chỉ: Trâu Quỳ - Gia Lâm - Hà Nội
ĐT: 84.024.62617586 - Fax: 84 024 62617586 / webmaster@vnua.edu.vn  | Sitemap