Trang thông tin Luận án tiến sĩ của NCS: Ngô Thế Tuyển Ngày đăng: 26/03/2019
1. Tên luận án:  

Nghiên cứu sử dụng nguồn năng lượng điện ở khu vực nông thôn tỉnh Hưng Yên

2. Thông tin về nghiên cứu sinh:  
Năm nhập học: 2015
Năm tốt nghiệp: 2019
Chuyên ngành: Kinh tế phát triển
Mã số: 9.31.01.05
Chức danh khoa học, học vị của người hướng dẫn:
1. PGS.TS. Ngô Thị Thuận, 2. PGS.TS. Nguyễn Đình Long
Cơ sở đào tạo:
Học viện Nông nghiệp Việt Nam
3. Giới thiệu về luận án
Thực hiện Luật Năng lượng năm 2010, về sử dụng hợp lý nguồn năng lượng điện nói chung, ở khu vực nông thôn nói riêng, sử dụng nguồn năng lượng điện ở khu vực nông thôn tỉnh Hưng Yên đang đối mặt những thách thức lớn. Nghiên cứu đề xuất giải pháp sử dụng hợp lý nguồn năng lượng điện trong khu vực nông thôn tỉnh Hưng Yên là cần thiết và có ý nghĩa thực tiễn cao, góp phần thực hiện thành công tiêu chí đặt ra của ngành, thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội ở khu vực nông thôn nói riêng và toàn tỉnh nói chung.

4. Đóng góp mới về mặt học thuật, lý luận của luận án

Luận án đã luận giải và làm rõ hơn lý luận về sử dụng nguồn năng lượng điện ở khu vực nông thôn, các nguồn năng lượng điện, các mục đích sử dụng nguồn năng lượng điện, các căn cứ khoa học cần phải sử dụng hợp lý nguồn năng lượng điện, các nội dung sử dụng nguồn năng lượng điện ở khu vực nông thôn.

Ngoài nguồn điện lưới, còn có nguồn năng lượng điện sinh học, nguồn năng lượng điện từ ánh sang mặt trời được thử nghiệm bới các chương trình, dự án hỗ trợ phát triển của Việt Nam, nhưng còn rất ít. Đối tượng sử dụng điện ở khu vực nông thôn tỉnh Hưng Yên theo mục đích sử dụng chủ yếu là các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có sản xuất nông nghiệp, làm dịch vụ và sinh hoạt hàng ngày của gia đình, các hoạt động quản lý hành chính của các cơ quan nhà nước. Sử dụng nguồn năng lượng điện đã góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế xã hội, chuyển dịch cơ cấu kinh tế; giảm tổn thất điện năng; đáp ứng yêu cầu của khách hàng; Đã góp phần thay đổi thói quen lạc hậu trong sử dụng điện.

Các yếu tố ảnh hưởng đến sử dụng nguồn năng lượng điện ở khu vực nông thôn tỉnh Hưng Yên gồm: (i) Các yếu tố thuộc cơ quan cung cấp và quản lý nguồn năng lượng điện (Năng lực cán bộ; Thiết bị máy móc; Cơ chế hoạt động; Sự bàn giao quản lý…); (ii) các yếu tố thuộc đối tượng sử dụng nguồn năng lượng điện (Đặc điểm bản thân người sử dụng: Giới tính, tuổi, trình độ, thói quen, thu nhập...); (iii) các yếu tố thuộc về cơ chế chính sách (thể chế triển khai, cơ chế hỗ trợ, sự phối hợp các sở, ban, ngành…); (iv) yếu tố tự nhiên kinh tế xã hội khu vực nông thôn.

Để sử dụng nguồn năng lượng điện ở khu vực nông thôn tỉnh Hưng Yên trong các năm tới theo yêu cầu của Luật sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, cần áp dụng các giải pháp sau: (i) Giải pháp cho công ty điện lực Hưng Yên; (ii) Giải pháp cho người sử dụng nguồn năng lượng điện; (iii) Giải pháp về cơ chế chính sách của Nhà nước.Danh sách các file đính kèm

HVN

Học viện
Nông nghiệp Việt Nam

 

Địa chỉ: Trâu Quỳ - Gia Lâm - Hà Nội
ĐT: 84.024.62617586 - Fax: 84 024 62617586 / webmaster@vnua.edu.vn  | Sitemap