Ngành Kinh tế đầu tư

1.      Mục tiêu

1.1  Mục tiêu chung

Đào tạo Cử nhân Kinh tế đầu tư có phẩm chất chính trị, đạo đức và sức khoẻ; có trình độ chuyên môn vững vàng về kinh tế đầu tư đáp ứng nhu cầu nhân lực chất lượng cao phục vụ cho sự nghiệp công nghiệp hoá - hiện đại hoá đất nước.

1.2  Mục tiêu cụ thể

Cử nhân Kinh tế đầu tư sau khi ra trường:

MT1: Làm việc trong lĩnh vực kinh tế đầu tư tại các tổ chức kinh tế, các tổ chức xã hội, các cơ quan quản lý nhà nước về kinh tế các cấp, các tổ chức phi chính phủ trong nước và quốc tế;

MT2: Phát hiện, phân tích và giải quyết các vấn đề thực tiễn liên quan đến lĩnh vực kinh tế đầu tư trong nước, khu vực và quốc tế hướng tới mục tiêu phát triển bền vững;

MT3: Nghiên cứu, đề xuất hoàn thiện chính sách về đầu tư trong bối cảnh hội nhập và toàn cầu hoá;

MT4: Có năng lực quản lý và hướng dẫn người khác trong công việc chuyên môn về kinh tế đầu tư; Phát triển sự nghiệp để trở thành chuyên gia, quản lý và

MT5: Có năng lực tự chủ và trách nhiệm, đạo đức nghề nghiệp tốt, gắn bó với nghề, năng động và sáng tạo;

2.      Chuẩn đầu ra

Hoàn thành chương trình đào tạo, người học có kiến thức, kỹ năng, năng lực tự chủ và trách nhiệm sau:

2.1  Kiến thức

·    Kiến thức chung

-     CĐR1: Áp dụng kiến thức chung của khoa học tự nhiên, khoa học xã hội và nhân văn vào ngành kinh tế đầu tư;

·    Kiến thức chuyên môn

-     CĐR2: Phân tích các dữ liệu phục vụ khảo sát, nghiên cứu thuộc lĩnh vực kinh tế, kế hoạch và đầu tư của các cá nhân, tổ chức và địa phương;

-     CĐR3: Đánh giá đầu tư dựa trên phân tích kinh tế và phân tích tài chính đối với các dự án đầu tư thực tế mang lại lợi ích tối đa cho các bên liên quan;

-     CĐR4: Tư vấn các hoạt động liên quan tới kinh tế đầu tư cho các cá nhân, đơn vị, tổ chức trong và ngoài nước hướng tới phát triển bền vững;

2.2  Kỹ năng

·    Kỹ năng chung

-     CĐR5: Vận dụng tư duy phân tích, phán đoán và phản biện vào giải quyết các vấn đề về đầu tư trong bối cảnh kinh tế hội nhập và toàn cầu hoá;

-     CĐR6: Phối hợp linh hoạt giữa làm việc nhóm và làm việc độc lập hướng tới mục tiêu đặt ra;

-     CĐR7: Vận dụng hiệu quả kỹ năng giao tiếp đa phương tiện, đa văn hoá; đọc hiểu tài liệu tiếng anh chuyên ngành kinh tế đầu tư;

·    Kỹ năng chuyên môn

-     CĐR8: Thực hiện tư vấn về quản lý đầu tư thuộc các ngành nghề, lĩnh vực và các khu vực kinh tế hướng tới tối đa hoá lợi ích của các bên tham gia;

-     CĐR9: Sử dụng công nghệ thông tin và các công cụ hiện đại trong thu thập và phân tích các thông tin liên quan về kinh tế, kế hoạch và đầu tư để ra quyết định đầu tư mang tính bền vững;

2.3  Năng lực tự chủ và trách nhiệm

-     CĐR10: Thực hiện đạo đức nghề nghiệp, tôn trọng văn hoá của tổ chức, tuân thủ pháp luật và các quy định về quản lý kinh tế đầu tư;

-     CĐR11: Định hướng tương lai rõ ràng, gắn bó với ngành kinh tế đầu tư, thể hiện mong muốn khởi nghiệp và học tập suốt đời.

3.  Định hướng nghề nghiệp sau khi tốt nghiệp

Người học sau khi tốt nghiệp cử nhân Kinh tế đầu tư, sẽ làm việc được ở các lĩnh vực sau:

-     Cán bộ quản lý, cán bộ công chức, viên chức trong các cơ quan quản lí nhà nước về kinh tế và đầu tư từ cấp trung ương đến địa phương hoặc liên quan đến kinh tế đầu tư.

-     Cán bộ và nhân viên các cơ quan hoạch định, quản lý, chỉ đạo, thực hiện chính sách kinh tế đầu tư.

-     Nghiên cứu viên, giảng viên về lĩnh vực kinh tế, kế hoạch và đầu tư;

-     Cán bộ và nhân viên trong lĩnh vực kinh tế, kế hoạch và đầu tư của các tổ chức kinh tế, tổ chức xã hội nghề nghiệp, tổ chức phi chính phủ trong nước và quốc tế, các công ty tư vấn về kinh tế, kế hoạch và đầu tư và các chương trình, dự án đầu tư;

-     Tự khởi nghiệp đầu tư sản xuất kinh doanh…

4.      Định hướng học tập nâng cao trình độ sau khi tốt nghiệp

Cử nhân tốt nghiệp ngành Kinh tế đầu tư có thể tiếp tục theo học văn bằng hai và các bậc đào tạo cao hơn về kinh tế, kinh tế phát triển, tài chính, kinh doanh, ngân hàng, chính sách công, quản lí công, quản lý kinh tế, kinh tế nông nghiệp…

 

 

HVN

Học viện
Nông nghiệp Việt Nam

 

Địa chỉ: Trâu Quỳ - Gia Lâm - Hà Nội
ĐT: 84.024.62617586 - Fax: 84 024 62617586 / webmaster@vnua.edu.vn  | Sitemap