NGÀNH CÔNG NGHỆ RAU HOA QUẢ VÀ CẢNH QUAN

1. Mục tiêu đào tạo

Tạo ra nguồn nhân lực có kiến thức, thái độ và kỹ năng nghề nghiệp tốt đáp ứng được nhu cầu của xã hội trong lĩnh vực sản xuất rau hoa quả - cảnh quan. Có khả năng ứng dụng công nghệ trong quá trình sản xuất và quản lý sản xuất để tạo ra các sản phẩm có giá trị cao.

2. Chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo

Sinh viên sau khi tốt nghiệp chương trình đào tạo có thể đạt được các năng lực và mức năng lực sau:

Năng lực

Mức

Phân mức

Nội dung năng lực

C1 - Giao tiếp với các nhà chuyên môn, lãnh đạo, nông dân và sử dụng tiếng anh khi cần thiết

L1

a

Chuẩn bị và triển khai một cuộc phỏng vấn điều tra về một số vấn đề nông học cụ thể

b

Trình bày báo cáo có hoặc không sử dụng các phương tiện nghe nhìn

c

Đọc, nhận biết và viết báo cáo về kỹ thuật/ kiến thức chung

d

Thực hiện các nhiệm vụ đơn giản, kỹ năng đơn giản trong giao tiếp

L2

a

Viết tổng quan tài liệu về các vấn đề trong nghề làm vườn bằng tiếng Anh

b

Chuẩn bị và tiến hành một cuộc điều tra về lĩnh vực làm vườn

c

Viết và trình bày báo cáo khoa học sử dụng các phương tiện nghe nhìn

d

Giao tiếp một cách độc lập với công giới và nông dân

L3

a

Đưa ra các nhận xét và viết bài báo và báo cáo khoa học, thảo luận bằng tiếng Anh khi cần thiết

b

Hiểu nông dân và giao tiếp tốt với họ để có thể tiến hành tốt công tác chuyển giao kỹ thuật

c

Viết báo cáo về công tác chuyển giao kỹ thuật

C2 - Hiểu biết các vấn đề xã hội, có phẩm chất đạo đức nghề nghiệp tốt và hành động/cư xử hợp lý

L1

a

Hiểu biết các vấn đề đạo đức, xã hội và nhận biết sự khác biệt về văn hóa và xã hội của các nhóm xã hội khác nhau

b

Lãnh đạo một số nhóm dự án sinh viên

L2

a

Làm việc với một nhóm người nhất định (Nông dân hoặc nhóm sở thích hoặc với tổ chức nhà nước…) trong bối cảnh cụ thể có sự giám sát/ hướng dẫn

b

Ra quyết định về hành vi/ hành động của mình và tự chịu trách nhiệm về hành vi/ hành động đó.

L3

a

Hiểu các vấn đề đạo đức và xã hội để chuyển giao kỹ thuật cho các nhóm xã hội khác nhau

b

Áp dụng các nguyên tắc đạo đức và xã hội trong lĩnh vực nghề nghiệp để đề ra các giải pháp phù hợp

c

Có khả năng đưa ra phán xét dựa trên các quy chuẩn đạo đức được xã hội chấp nhận, có trách nhiệm giải trình với cấp trên và cấp dưới

C3 - Chuyên giao tiến bộ kỹ thuật và công nghệ mới vào sản xuất

L1

a

Sử dụng kiến thức và kỹ năng cơ sở ngành Công nghệ Rau hoa quả và cảnh quan; các nguyên tắc khuyến nông để xây dựng một kế hoạch thực thi đơn giản cho một nhóm nông dân cụ thể.

b

Lập kế hoạch cho các hoạt động khuyến đơn giản

c

Thực hiện phân tích chi phí - lợi nhuận cho các tiến bộ kỹ thuật áp dụng

d

Soạn thảo các qui trình kỹ thuật đơn giản

e

Tổ chức hội thảo sinh viên về lĩnh vực nghề làm vườn

L2

a

Hướng dẫn nhóm sinh viên đi thăm quan, thực tập

b

Soạn thảo quy trình kỹ thuật và tổ chức một khóa tập huận trong lĩnh vực nghề vườn cho nhóm sinh viên

c

Lập kế hoạch chuyển giao một kỹ thuật trong nghề vườn

d

Tiến hành phân tích chi phí - lợi nhuận để lựa chọn kỹ thuật thích hợp

e

Giới thiệu và giải thích kết quả nghiên cứu

L3

 

a

Lựa chọn kỹ thuật/mô hình sản xuất phù hợp cho các nhóm nông dân có tính đến hiệu quả kinh tế đó mang lại

b

Triển khai các chương trình khuyến nông, tổ chức các khóa tập huấn kỹ thuật.

c

Xây dựng các mô hình sản xuất mới và tổ chức các hoạt động khuyến nông khác như: Thăm quan, hội nghị đầu bờ, hội thảo trao đổi kinh nghiệm.v.v..

d

Tư vấn cho nông dân trong lĩnh vực nghề làm vườn

e

Thường xuyên cập nhật kiến thức và kỹ thuật mới đáp ứng yêu cầu nghề nghiệp và nhu cầu thị trường

C4 - Lập kế hoạch và giải quyết các vấn đề một cách độc lập hoặc theo nhóm thể hiện năng lực lãnh đạo

L1

 

 

a

Lập kế hoạch cho dự án ở mức 1

b

Tham gia hoặc lãnh đạo nhóm dự án sinh viên

c

Nhận biết, phân tích và tìm giải pháp cho các vấn đề ngảy sinh từ các dự án ở mức 1

L2

a

Lập kế hoạch cho thực hành nghề nghiệp/dự án của mình

b

Tìm các giải pháp và tiêu chí lựa chọn giải pháp thích hợp cho các vấn đề nảy sinh

c

Hướng dẫn/ lãnh đạo nhóm xây dựng kế hoạch kinh doanh cho một cơ sở bán lẻ hoặc trang trại

d

Lập và phân tích kế hoạch kinh doanh

L3

a

Xây dựng kế hoạch sản xuất cho các hoạt động nghề làm vườn

b

Xác định, phân tích và giải quyết vấn đề của các hoạt động sản xuất đó

c

Lãnh đạo nhóm chuyên ngành với các chuyên môn khác nhau

d

Lãnh đạo một tổ chức nhỏ hoặc một chi nhánh của tổ chức lớn kinh doanh trong nghề làm vườn

C5 - Phát hiện vấn đề, thiết kế và

triển khai các hoạt động nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực chuyên môn

L1

a

Thiết kế và triển khai các nghiên cứu đơn giản ở trại thí nghiệm trường

b

Viết báo cáo khoa học và trình bày ở hội nghị khoa học sinh viên

c

Liên hệ kết quả nghiên cứu với các vấn đề thực tế

L2

a

Thiết kế và triển khai nghiên cứu các vấn đề mà Công giới đang gặp phải có sự hướng dẫn, giám sát

b

Viết báo cóa khoa học về vấn đề nghiên cứu và trình bày ở hội thảo có đại diện Công giới tham gia

c

Tham gia vào các chương trình nghiên cứu

L3

a

Nhận biết và phân tích nhu cầu nghiên cứu khoa học

b

Thết kế các nghiên cứu cần thiết

c

Triển khai nghiên cứu một cách độc lập

d

Hướng dẫn sinh viên/trợ lý triển khai nghiên cứu

e

Viết báo cáo khoa học bằng tiếng Việt và viết tóm tắt bằng tiếng Anh

f

Tham gia các chương trình nghiên cứu khoa học với các nhà nghiên cứu khoa học khác

C6 - Ứng dụng kiến thức và kỹ thuật nghề làm vườn để sản xuất các sản phẩm đáp ứng nhu cầu thị trường

L1

a

Áp dụng các kỹ thuật cơ bản, đơn giản để sản xuất các sản phẩm nghề làm vườn với số lượng nhỏ (rau, quả, hoa, vi cảnh quan quy mô (5 - 10 m2)

b

Đanh giá hiệu quả kinh tế cho các sản phẩm làm ra

c

Xác định và áp dụng các kỹ thuật sau thu hoạch đơn giản phù hợp với các loại sản phẩm khác nhau đáp ứng nhu cầu thị trường

L2

a

Lựa chọn quy trình kỹ thuật tốt nhất để sản xuất ra sản phẩm có chất lượng xác định

b

Tiến hành nghiên cứu khả thi về mặt kinh tế cho sản phẩm

L3

a

Xác định kỹ thuật và nguồn lực cần thiết để sản xuất các sản phẩm nghề làm vườn với chất lượng xác định

b

Xác định quy mô sản xuất kinh doanh hợp lý

c

Ứng dụng các kỹ thuật mới/Tiên tiến để giảm chi phí và tăng thu nhập

d

Ứng dụng công nghệ sau thu hoạch đối với các sản phẩm nghề làm vườn

C7 - Nghiên cứu thị trường nội địa và thế giới cho các sản phẩm nghề vườn và tính toán hiệu quả kinh tế

L1

a

Thiết kế, triển khai một cuộc điều tra thị trường đơn giản cho một sản phẩm cụ thể và phân tích đánh giá

b

Cung cấp/tư vấn thông tin thị trường cho cá đại lý bán lẻ ở địa phương

c

Tham gia/ lãnh đạo nhóm tiếp thị sản phẩm

d

Tiến hành phân tích hiệu quả kinh tế cho một số sản phẩm cụ thể

L2

a

Thiết kế và tiến hành điều tra thị trường để thiết lập một hệ thống phân phối sản phẩm ở thị trường nội địa

b

Tiến hành phân tích kinh tế để đưa ra quyết định sản xuất

c

Thiết kế hướng dẫn chăm sóc khách hàng

L3

a

Thiết kế, triển khai điều tra thị trường cho các sản phẩm nghề làm vườn và phân tích kết quả điều tra

b

Lập kế hoạch đưa sản phẩm ra thị trường (kể cả thị trường ngoài nước)

c

Lập kế hoạch tiếp thị các sản phẩm nghề làm vườn

d

Sử dụng kết quả phân tích kinh tế để lựa chọn sản phẩm phù hợp

e

Lựa chọn và tổ chức mạng lưới phân phối sản phẩm phù hợp

C8- Thiết kế, tạo dựng và duy trì cảnh quan

L1

a

Xây dựng cảnh quan nhỏ (5 - 50 m2) ở quy mô vườn gia đình, vườn trường

b

Chọn loại cây/vật liệu thích hợp để đạt được mục tiêu đã xác định

c

Lập kế hoạch cho việc bảo trì một cảnh quan qui mô nhỏ

d

Dự trù kinh phí và tính toán chi phí cho việc thiết kế và bảo trì cảnh quan

L2

a

Thiết kế, xây dựng và bảo trì cảnh quan cho một không gian cụ thể

b

Tính toán hiệu quả kinh tế và bảo trì cảnh quan

c

Ứng dụng Công nghệ thông tin (IT) trong thiết kế cảnh quan

L3

a

Thiết kế và xây dưng các tiểu cảnh quan phù hợp với các không gian khác nhau

b

Thiết kế, tư vấn các loại cảnh quan đáp ứng nhu cầu của khách hàng

c

Thiết kế cảnh quan sử dụng kinh phí một cách hiệu quả và hữu ích

d

Chỉ đạo/giám sát các hoạt động thiết kế cảnh quan

e

Tính toán hiệu quả kinh tế và chi phí bảo trì cảnh quan

 

3. Định hướng nghề nghiệp của người học sau khi tốt nghiệp

Sinh viên sau khi hoàn thành các tín chỉ trong chương trình đào tạo của ngành có thể làm việc trong các doanh nghiệp/ trang trại sản xuất hoặc các công ty hoạt động trong lĩnh vực rau hoa quả, thiết kế và thi công cảnh quan, đảm nhiệm các công việc là giảng viên/cán bộ trong các cơ quan đào tạo/ nghiên cứu, phụ trách quản lý và phát triển cảnh quan đô thị hoặc có thể tự khởi nghiệp trong lĩnh vực rau hoa quả và cảnh quan.

 


 HVN

Học viện
Nông nghiệp Việt Nam

 

Địa chỉ: Trâu Quỳ - Gia Lâm - Hà Nội
ĐT: 84.024.62617586 - Fax: 84 024 62617586 / webmaster@vnua.edu.vn  | Sitemap