Ngành Quản lý kinh tế

 

1. Mục tiêu

1.1. Mục tiêu chung

Chương trình đào tạo Cử nhân ngành Quản lý kinh tế có phẩm chất chính trị, đạo đức và sức khoẻ; có trình độ chuyên môn vững vàng trong lĩnh vực quản lý kinh tế, đáp ứng nhu cầu nhân lực chất lượng cao phục vụ cho sự nghiệp công nghiệp hoá - hiện đại hoá nền kinh tế quốc dân.

1.2. Mục tiêu cụ thể:

Cử nhân ngành quản lý kinh tế sau khi ra trường:

MT1: Làm việc trong lĩnh vực quản lý kinh tế tại các cơ quan nhà nước, doanh nghiệp, tổ chức xã hội, các cơ quan quản lý nhà nước về kinh tế các cấp, các tổ chức đào tạo, nghiên cứu, các tổ chức phi chính phủ trong nước và quốc tế;

MT2: Đóng góp vào việc phát hiện, phân tích, phát triển và giải quyết được những vấn đề lý thuyết và thực tiễn liên quan tới kinh tế, và quản lý kinh tế;

MT3: Tiếp tục tự học, học tập nâng cao trình độ lên bậc đào tạo cao hơn;

MT4: Là công dân có phẩm chất chính trị, có đạo đức nghề nghiệp tốt, yêu nghề, năng động và có năng lực sáng tạo tốt.

2. Chuẩn đầu ra

v Kiến thức chung

 

CĐR1: Áp dụng kiến thức khoa học tự nhiên, chính trị, xã hội, nhân văn, pháp luật và kinh tế trong lĩnh vực quản lý kinh tế;

CĐR2: Vận dụng được kiến thức cơ bản về toán học, tin học, pháp luật và giao tiếp trong giải quyết các vấn đề lý luận, thực tiễn liên quan tới lĩnh vực quản lý kinh tế để tiếp tục phát triển nhận thức mới;

v Kiến thức chuyên môn

 

CĐR3: Vận dụng được kiến thức nền tảng về quản lý kinh tế trong đánh giá, phân tích, tổng hợp để giải quyết các vấn đề liên quan đến quản lý nhà nước về kinh tế, quản lý khoa học và công nghệ, quản lý chương trình dự án, xây dựng chiến lược và kế hoạch phát triển kinh tế xã hội;

CĐR4: Ứng dụng kiến thức cơ bản về phương pháp nghiên cứu, thống kê, kinh tế lượng trong thu thập, phân tích thông tin và giải quyết các vấn đề lý luận và thực tiễn liên quan đến lĩnh vực quản lý kinh tế;

CĐR5: Thực hiện hiệu quả kiến thức chuyên môn về quản lý, điều hành, luật kinh tế và bảo vệ môi trường trong công tác quản lý kinh tế hướng tới quản lý kinh tế và phát triển bền vững;

CĐR6: Đánh giá khách quan và phản biện các vấn đề lý luận và thực tiễn về kinh tế và quản lý kinh tế để phục vụ cho nghiên cứu và ra quyết định trong lĩnh vực quản lý kinh tế và các lĩnh vực có liên quan.

CĐR7: Xây dựng được chiến lược phát triển và kế hoạch quản lý kinh tế, tổ chức và quản lý trong lĩnh vực quản lý kinh tế;

v Kỹ năng chung

 

CĐR8: Sử dụng thành thạo máy tính Internet trong xử lý văn bản, bảng tính, trình chiếu đáp ứng công việc.

CĐR9: Làm việc nhóm và lãnh đạo nhóm làm việc đạt mục tiêu đề ra;

CĐR10: Giao tiếp hiệu quả bằng lời nói, văn bản, đa phương tiện với các bên liên quan trong môi trường hội nhập kinh tế và sử dụng thông thạo tiếng Anh;

v Kỹ năng chuyên môn

 

CĐR11: Vận dụng kỹ năng điều tra, thu thập và xử lý thông tin cơ bản để giải quyết các vấn đề về quản lý kinh tế và các lĩnh vực liên quan.

CĐR12: Phân tích có phản biện được các vấn đề có liên quan đến kinh tế, và quản lý kinh tế;

CĐR13: Ứng dụng được một số phần mềm chuyên ngành trong phân tích, đánh giá thông tin chuyên sâu về lĩnh vực quản lý kinh tế.

v Năng lực tự chủ và trách nhiệm

 

CĐR14: Định hướng tương lai rõ ràng, có lòng đam mê nghề nghiệp và ý thức học tập suốt đời;

CĐR15: Thể hiện sự tôn trọng văn hóa của tổ chức, các chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp và tuân thủ pháp luật.

3. Định hướng nghề nghiệp của người học sau khi tốt nghiệp

Người học sau khi tốt nghiệp cử nhân Quản lý kinh tế có thể công tác trong các vị trí sau:

+ Cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan quản lý nhà nước về kinh tế;

+ Nghiên cứu viên, giảng viên về lĩnh vực quản lý kinh tế;

+ Nhân viên trong các cơ sở, đơn vị kinh tế khu vực công và tư;

+ Nhân viên trong các tổ quốc tế, các tổ chức phi chính phủ hoạt động vì mục tiêu phát triển kinh tế;

+ Chủ các cơ sở, đơn vị kinh tế. 

4. Định hướng học tập nâng cao trình độ sau khi tốt nghiệp

Cử nhân Quản lý kinh tế có thể học tập nâng cao lên trình độ thạc sĩ/ tiến sĩ Quản lý kinh tế, Kinh tế, Kinh tế phát triển, Quản lý nhà nước, Quản trị kinh doanh…

 

HVN

Học viện
Nông nghiệp Việt Nam

 

Địa chỉ: Trâu Quỳ - Gia Lâm - Hà Nội
ĐT: 84.024.62617586 - Fax: 84 024 62617586 / webmaster@vnua.edu.vn  | Sitemap