I. NGÀNH KINH TẾ

1. Mục tiêu

1.1. Mục tiêu chung

Đào tạo Cử nhân kinh tế có phẩm chất chính trị, đạo đức và sức khoẻ tốt; có trình độ chuyên môn vững vàng trong lĩnh vực kinh tế, đáp ứng nhu cầu nhân lực chất lượng cao phục vụ cho sự nghiệp công nghiệp hoá - hiện đại hoá đất nước.

1.2. Mục tiêu cụ thể

Người học sau khi tốt nghiệp chuyên ngành Kinh tế:

MT1: Có được việc làm trong các lĩnh vực sản xuất kinh doanh, quản lý nhà nước, giảng dạy và nghiên cứu khoa học tại các tổ chức kinh tế (doanh nghiệp, tập đoàn kinh tế), các tổ chức xã hội, các cơ quan quản lý nhà nước về kinh tế các cấp, các tổ chức phi chính phủ, viện nghiên cứu và các trường đại học;

MT2: Đóng góp vào việc phát hiện, phân tích phát triển các vấn đề lý thuyết; nhận thức, và giải quyết các vấn đề thực tiễn liên quan đến lĩnh vực kinh tế;

MT3: Có thể tiếp tục tự học, học tập nâng cao trình độ lên bằng cấp cao hơn;

MT4: Trở thành công dân có phẩm chất chính trị, có đạo đức nghề nghiệp tốt, yêu nghề, năng động và sáng tạo.

2. Chuẩn đầu ra

Hoàn thành chương trình đào tạo, người học có kiến thức, kỹ năng, năng lực tự chủ và trách nhiệm sau:

2.1. Kiến thức

·    Kiến thức chung

-     CĐR1: Áp dụng kiến thức khoa học chính trị xã hội và nhân văn vào nghề nghiệp và đời sống

-     CĐR 2: Áp dụng  được những kiến thức cơ bản về công nghệ thông tin, toán tin, môi trường pháp luật và các vấn đề xã hội trong giải quyết các vấn đề lý luận và thực tiễn liên quan đến lĩnh vực kinh tế.

·    Kiến thức chuyên môn

-    CĐR3: Áp dụng được các kiến thức nguyên lý kinh tế căn bản trong phân tích các vấn đề kinh tế,  giải quyết các vấn đề của kinh tế, kinh tế phát triển

-    CĐR4: Phân tích các lĩnh vực kinh tế chuyên sâu để ra quyết định và giải quyết các vấn đề phát sinh trong các lĩnh vực sản xuất, ngành nghề kinh tế, vùng kinh tế, các vấn đề kinh tế

-    CĐR5: Áp dụng các kiến thức kinh tế trong xây dựng và phân tích các kế hoạch chiến lược phát triển, chương trình phát triển và các dự án phát triển kinh tế xã hội của địa phương, của vùng và của quốc gia trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế.

-    CĐR 6:  Vận dụng được các kiến thức trong phân tích chính sách để đề xuất một số giải pháp cơ bản nhằm huy động và sử dụng nguồn lực cho hợp tác, phát triển kinh tế và khoa học công nghệ.

-    CĐR 7:  Phân tích được các tình huống trong quản lý kinh tế để quản lý thành công các chương trình phát triển kinh tế xã hội của địa phương và quốc gia

2.2. Kỹ năng

·    Kỹ năng chung

-     CĐR 8:  Phối hợp làm việc nhóm với vai trò thành viên, vai trò lãnh đạo nhóm để đạt được các mục tiêu đề ra trong công việc.

-     CĐR 9: Giao tiếp  tiếng Anh tối thiểu đạt trình độ B1 theo khung tham chiếu chung châu Âu hoặc tương đương và sử dụng được các thuật ngữ tiếng Anh trong kinh tế, kinh tế phát triển

-     CĐR 10: Sử dụng  được máy tính, Internet, xử lý văn bản, bảng tính, trình chiếu đáp ứng công việc cơ bản

·    Kỹ năng chuyên môn

-    CĐR11: Sử dụng thành thạo các phần mềm thống kê trong phân tích, đánh giá thông tin về kinh tế, kinh tế phát triển

-    CĐR12: Vận dụng thành thạo các phương pháp thu thập và phân tích thông tin để ra quyết định giải quyết các vấn đề phát triển kinh tế và viết được các báo cáo tổng kết đánh giá.

-    CĐR13: Thực hiện thành thạo lập kế hoạch, tổ chức quản lý các hoạt động phát triển kinh tế, khởi nghiệp và thuyết trình các báo cáo về

2.3. Thái độ

-    CĐR14:  Tuân thủ luật pháp, giữ gìn đạo đức nghề nghiệp và thực hiện trách nhiệm xã hội

-    CĐR15: Chủ động cập nhật và tích lũy kiến thức, kinh nghiệm để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ

3. Định hướng nghề nghiệp của người học sau khi tốt nghiệp 

Người học sau khi tốt nghiệp cử nhân kinh tế có thể công tác trong các lĩnh vực sau:

- Cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan quản lí nhà nước.

- Nghiên cứu viên, giảng viên về lĩnh vực kinh tế, kinh tế phát triển.

- Cán bộ, nhân viên trong các tổ chức kinh tế xã hội, doanh nghiệp.

- Cán bộ, nhân viên trong các tổ chức phi chính phủ.

4. Định hướng học tập nâng cao trình độ sau khi tốt nghiệp 

Người tốt nghiệp cử nhân Kinh tế có thể học văn bằng hai và học tập nâng cao lên trình độ thạc sĩ, tiến sĩ về Kinh tế, Quản lý kinh tế, Kinh tế phát triển, Kinh tế nông nghiệp, Phát triển nông thôn, Quản trị kinh doanh…

 

HVN

Học viện
Nông nghiệp Việt Nam

 

Địa chỉ: Trâu Quỳ - Gia Lâm - Hà Nội
ĐT: 84.024.62617586 - Fax: 84 024 62617586 / webmaster@vnua.edu.vn  | Sitemap