1.   NGÀNH KẾ TOÁN (Accounting) Mã ngành: 73 40 301

CHUYÊN NGÀNH 1: KẾ TOÁN (Accounting)

CHUYÊN NGÀNH 2: KẾ TOÁN KIỂM TOÁN (Accounting Auditing) 

1.1.  Mục tiêu đào tạo

1.1.1.     Mục tiêu chung

Chương trình đào tạo ngành Kế toán đào tạo cử nhân kế toán có năng lực đáp ứng được yêu cầu về nguồn nhân lực của các nhà tuyển dụng.

1.1.2.     Mục tiêu cụ thể

Người học sau khi tốt nghiệp ngành Kế toán:

MT1: Có phẩm chất chính trị, có đạo đức nghề nghiệp tốt, năng động và sáng tạo;

MT2: Vận dụng được kiến thức trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán, tài chính, quản trị, kinh tế và khoa học xã hội khác vào thực tiễn;

MT3: Có khả năng tự học tập suốt đời, tham gia học tập ở bậc học cao hơn và thực hiện các nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán;

MT4: Có thể tích lũy kinh nghiệm thực tế để hành nghề kế toán, kiểm toán; trở thành doanh nhân, nhà quản lý trong các loại hình tổ chức, doanh nghiệp.

1.2.  Chuẩn đầu ra

Hoàn thành chương trình đào tạo, người học có kiến thức, kỹ năng, năng lực tự chủ và trách nhiệm sau:

1.2.1.     Kiến thức

-         Kiến thức chung:

-         CĐR1: Áp dụng kiến thức khoa học tự nhiên và khoa học xã hôi, sự hiểu biết về các vấn đề đương đại vào ngành kế toán;

-         Kiến thức chuyên môn:

-         CĐR2: Tổ chức công tác kế toán dựa trên các nguyên tắc và quy định hiện hành, đáp ứng nhu cầu thông tin kế toán của các bên liên quan;

- CĐR3: Phân tích thông tin tài chính, kế toán dựa trên các nguyên tắc kế toán kiểm toán và quy định quản lý tài chính hiện hành để phục vụ cho các nhà quản trị ra quyết định;

-         CĐR4: Đánh giá mức độ tuân thủ chế độ kế toán, kiểm toán hiện hành để cung cấp thông tin hữu ích cho các bên liên quan;Kỹ năng

 

1.2.2.     Kỹ năng

* Kỹ năng chung:

- CĐR5: Giao tiếp đa phương tiện hiệu quả với các bên liên quan. Trình độ tiếng Anh tối thiểu đạt B1 theo khung tham chiếu chung châu Âu hoặc tương đương;

- CĐR6: Phối hợp làm việc nhóm hiệu quả;

- CĐR7: Vận dụng tư duy phân tích, phản biện và sáng tạo để giải quyết các vấn đề trong kế toán tài chính;

* Kỹ năng chuyên môn:

- CĐR8: Thực hiện thành thạo các kỹ năng xử lý chứng từ kế toán, ghi sổ kế toán, lập báo cáo kế toán, kiểm toán;

- CĐR9: Ứng dụng thành thạo công nghệ thông tin vào lĩnh vực kế toán, kiểm toán để xử lý hiệu quả  các vấn đề thực tiễn;

- CĐR 10: Áp dụng các phương pháp nghiên cứu chuyên ngành để thực hiện các nghiên cứu thuộc lĩnh vực kế toán, kiểm toán;

1.2.3.     Năng lực tự chủ và trách nhiệm

- CĐR11: Tuân thủ đạo đức nghề nghiệp trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán; có ý thức về trách nhiệm xã hội và bảo vệ môi trường;

- CĐR12: Xác định được các cơ hội nghề nghiệp tương lai và có mục tiêu học tập suốt đời.

1.3.   Định hướng nghề nghiệp sau khi tốt nghiệp

Người học sau khi tốt nghiệp ngành kế toán có thể công tác trong các lĩnh vực và vị trí liên quan đến:

* Lĩnh vực nghề nghiệp:

- Kế toán ;

- Kiểm toán;

- Tài chính;

- Ngân hàng;

- Quản trị kinh doanh;

- Đào tạo và nghiên cứu.

* Vị trí công tác:

- Kế toán viên, kiểm toán viên;

- Kế toán tổng hợp, nhân viên các công ty hành nghề kế toán, kiểm toán;

- Kiểm soát viên, thanh tra viên;

- Tư vấn viên tài chính, kế toán, thuế;

- Nhân viên thuế, phân tích kinh doanh, kiểm soát nội bộ, quản trị kinh doanh;

- Cán bộ nghiên cứu, nhà khoa học và giảng viên trong lĩnh vực liên quan.

* Cơ quan công tác:

- Cơ quan kiểm toán nhà nước; tài chính, ngân hàng,kho bạc, thuế;

- Các công ty kiểm toán độc lập; công ty cung cấp dịch vụ kế toán, tư vấn thuế

- Các tập đoàn; tổng công ty;

- Các doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức trong và ngoài nước;

  - Các cơ sở đào tạo, nghiên cứu thuộc lĩnh vực kế toán kiểm toán.

1.4.  Định hướng học tập nâng cao trình độ sau khi tốt nghiệp

Người học sau khi tốt nghiệp trình độ đại học ngành Kế toán có khả năng tiếp tục học tập và nghiên cứu khoa học ở bậc sau đại học (thạc sỹ, tiến sỹ) và các khóa học nâng cao khác ở trong và ngoài nước về các chuyên ngành:

- Kế toán;

- Kế toán kiểm toán;

- Tài chính;

- Quản trị kinh doanh;

- Chứng chỉ nghề nghiệp Kế toán, kiểm toán, thuế…

Đủ điều kiện học văn bằng 2.


HVN

Học viện
Nông nghiệp Việt Nam

 

Địa chỉ: Trâu Quỳ - Gia Lâm - Hà Nội
ĐT: 84.024.62617586 - Fax: 84 024 62617586 / webmaster@vnua.edu.vn  | Sitemap