NGÀNH KHOA HỌC CÂY TRỒNG

CHUYÊN NGÀNH 1: KHOA HỌC CÂY TRỒNG (CROP SCIENCE)

CHUYÊN NGÀNH 2: CHỌN GIỐNG CÂY TRỒNG (PLANT BREEDING)

CHUYÊN NGÀNH 3: KHOA HỌC CÂY DƯỢC LIỆU (MEDICINAL PLANT SCIENCE) 

1.1. Mục tiêu

1.1.1. Mục tiêu chung

Đào tạo kỹ sư nông nghiệp có thức kiến thức chung về sinh học, kỹ thuật canh tác; các kiến thức cơ bản và hiện đại về di truyền; phương pháp chọn tạo, sản xuất giống các nhóm cây trồng cho năng suất cao, chất lượng tốt, thích ứng các điều kiện canh tác và sinh thái khác nhau

1.1.2. Mục tiêu cụ thể

MT1: Có được việc làm trong lĩnh vực nông nghiệp tại các cơ quan công lập, doanh nghiệp và tự tạo việc làm.

MT2: Đóng góp vào những tiến bộ của khoa học và quản lý sản xuất cây trồng;

MT3: Theo đuổi học tập bằng cấp cao hơn; Phát triển sự nghiệp để trở thành chuyên gia, nhà quản lý, lãnh đạo; quản lý chương trình và hướng dẫn người khác thực hiện nhiệm vụ

MT4: Trở thành công dân có phẩm chất chính trị, có đạo đức nghề nghiệp tốt, yêu nghề, năng động và sáng tạo

1.2. Chuẩn đầu ra

Hoàn thành chương trình đào tạo, người học có kiến thức, kỹ năng, năng lực tự chủ và trách nhiệm sau:

1.2.1. Kiến thức

* Kiến thức chung

- CĐR1: Áp dụng các kiến thức và sự hiểu biết tự nhiên, xã hội vào lĩnh vực khoa học cây trồng

* Kiến thức chuyên môn

- CĐR2: Phân tích các tác động của yếu tố sinh học và phi sinh học đến sinh trưởng, phát triển, năng suất và chất lượng của cây trồng đảm bảo an toàn thực phẩm/hiệu quả kinh tế bền vững.

- CĐR3: Đánh giá yếu tố kinh tế, kỹ thuật và môi trường để nâng cao hiệu quả sản xuất cây trồng và cây dược liệu nhằm tối đa hóa lợi ích các bên liên quan.

- CĐR4: Xây dựng các quy trình sản xuất cây trồng nhằm phát triển nông nghiệp bền vững.

1.2.2. Kỹ năng

* Kỹ năng chung

- CĐR5: Vận dụng tư duy phản biện và sáng tạo vào giải quyết vấn đề cụ thể trong nghiên cứu, sản xuất cây trồng và cây dược liệu.

- CĐR6: Phối hợp làm việc nhóm với vai trò thành viên, lãnh đạo nhóm đạt mục tiêu đề ra.

- CĐR7: Vận dụng kỹ năng giao tiếp đa phương tiện, đa văn hoá, đọc hiểu tài liệu chuyên môn bằng tiếng Anh.

* Kỹ năng chuyên môn

- CĐR8: Thực hiện thành thạo và hướng dẫn thực hiện các biện pháp kỹ thuật trong sản xuất cây trồng đạt năng suất cao, chất lượng tốt, an toàn thực phẩm và bảo vệ môi trường trên quy mô địa phương và vùng miền;

- CĐR9: Phát hiện các triệu chứng gây hại cây trồng để thực hiện những biện pháp phòng trừ thích hợp

- CĐR10: Thiết kế và triển khai thí nghiệm trong nghiên cứu khoa học thuộc lĩnh vực khoa học cây trồng và cây dược liệu;

1.2.3. Năng lực tự chủ và trách nhiệm

- CĐR11: Định hướng tương lai rõ ràng, có lòng đam mê nghề nghiệp và ý thức học tập suốt đời.

- CĐR12: Thể hiện sự tôn trọng văn hóa của tổ chức, các chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, trách nhiệm bảo vệ môi trường.

1.3. Định hướng nghề nghiệp sau khi tốt nghiệp

Người học sau khi tốt nghiệp kỹ sư ngành Khoa học cây trồng có thể công tác trong những lĩnh vực sau:

+ Cán bộ kỹ thuật trồng trọt;

+ Cán bộ nghiên cứu về khoa học cây trồng;

+ Cán bộ khuyến nông về trồng trọt;

+ Cán bộ giảng dạy về trồng trọt;

+ Cán bộ dự án nông nghiệp;

+ Kinh doanh nông nghiệp;

+ Chuyên gia nông nghiệp. 

1.4. Định hướng học tập nâng cao trình độ sau khi tốt nghiệp

Các chương trình đào tạo nâng cao trình độ mà người tốt nghiệp có thể tham gia:

+ Chương trình đào tạo thạc sĩ Khoa học cây trồng, Chọn giống, Bảo vệ thực vật, Công nghệ sinh học;

+ Chương trình đào tạo tiến sĩ Khoa học cây trồng, Chọn giống, Bảo vệ thực vật, Công nghệ sinh học.

 

 

HVN

Học viện
Nông nghiệp Việt Nam

 

Địa chỉ: Trâu Quỳ - Gia Lâm - Hà Nội
ĐT: 84.024.62617586 - Fax: 84 024 62617586 / webmaster@vnua.edu.vn  | Sitemap